Debitne kartice su vezane za vaš tekući račun i koriste se primarno za plaćanja roba i usluga na prodajnim mjestima ili internetu, te podizanje gotovine na bankomatima. Preporučuje se podizanje na bankomatima banke čiju karticu imate, jer je isto besplatno, dok je podizanje gotovine na bankomatima drugih banaka uz naknadu koju određuje banka izdavaoc kartice. U ponudi nekih banaka postoje kartice koje, uz određenu cijenu (članarinu), omogućavaju besplatno podizanje gotovine na bankomatima svih banaka.

Kreditne kartice vam omogućavaju korišćenje novčanih sredstava u visini kreditnog limita koji vam je banka odobrila. Primarno ih treba koristiti za plaćanja roba I usluga na rate, a ne za podizanje gotovine.

Šta je inflacija i na koji način možemo spriječiti njen negativan uticaj pročitajte u nastavku.

Nikada ne treba unositi PIN kod prilikom kupovine putem interneta, banke nikada neće tražiti dostavljanje PIN koda. Platnu karticu nikako nemojte davati nikome da je fotokopira ili da prepisuje podatke sa nje. Nikada ne treba slati fotokopiju kartice mejlom. Preporuka je da provjerite da li web stranica na kojoj se vrši plaćanje počinje sa „https“.

Dynamic Currency Conversion-DCC je opcionalna usluga na bankomatima I POS uređajima banakau inozemstvu koja nudi … saznaj više.

To ne mora biti slučaj, jer su banke iste grupacije u različitim zemljama odvojena pravna lica i posluju zasebno. Međutim, mnoge bankarske grupacije imaju ovu vrstu ponude koja omogućava da klijenti svih banaka članica jedne grupacije, na bankomatima tih banaka u svim zemljama mogu podići novac bez naknade. Ovu informaciju potražite od banke u svojoj matičnoj zemlji u kojoj imate otvoren račun.

Odmah se obratite Banci u kojoj imate otvoren račun i prijavite zloupotrebu. Banka će u saradnji sa kartičnom kućom izvršiti provjeru, te ako se zloupotreba dokaže, u pravilu banke pokrenu proceduru povrata sredstava. Ukoliko sumnjate na zloupotrebu istu trebate odmah prijaviti jer kartične kuće imaju ograničen vremenski period unutar kojeg mogu izvršiti provjeru istih.

Prije svega dopustite da pojasnimo kako su kamate zapravo cijena koju klijent plaća za posuđivanje novca, ali i prinos, odnosno novac koji zarađuje štednjom. Dakle, ukoliko posudite novac od banke, kamate su iznos koji ćete platiti za posuđeni novac. Ukoliko položiite novac na štedni račun, kamate su iznos koji će Vam banka isplatiti za ušteđevinu.

Nominalna kamatna stopa je ugovorena kamatna stopa koju klijent plaća za korištenje sredstava banke – pozajmice, bilo da se radi o dopuštenom prekoračenju, kreditnoj kartici, kreditu ili drugim kreditnim proizvodima ili kamatna stopa po kojoj banke štedišama isplaćuju kamate na štednju.

Interkalarna kamata obračunava se po nominalnoj kamatnoj stopi za kredit, za period od dana korištenja (isplate) kredita do početka perioda otplate kredita

Efektivna kamatna stopa ili EKS kako ćete često pronaći na lecima, tv oglasu, pa čak i službenim dokumentima je kamatna stopa koja odražava sve troškove kredita, uključujući redovnu i interkalarnu kamatu obračunatu na odabrani iznos i odabrani rok otplate za klijenta. U izračun EKS ulazi naknada za obradu kredita, naknada za vođenje kreditnog računa, troškovi police osiguranja (otplate/života/nekretnine) i troškovi ostalih instrumenata osiguranja (mjenice, suglasnosti o zapljeni i troškovi vezani za realizaciju hipoteke) i svi ostali povezani troškovi kredita. EKS se isto tako može računati i na depozite time da se sagleda nominalna kamatna stopa i premija na štednju, ako postoji.  Efektivne kamatne stope su važne jer omogućuju potencijalnim klijentima da procijene i lako uporede troškove sličnih finansijskih proizvoda među bankama ili da uporede troškove ili povrate među proizvodima koji imaju različitu strukturu naknada i druge uslove.

Prilikom uzimanja kredita veoma često pitanje je koju kamatnu stopu odabrati: fiksnu ili promjenjivu. Dopustite da pojasnimo razlike:

Fiksna kamatna stopa je kamatna stopa čija visina ostaje ista tokom cijelog vremena otplate kredita, odnosno tokom cijelog vremena trajanja oročenja štednje. Odabirom fiksne kamatne stope eliminira se neizvjesnost u pogledu budućeg plaćanja, odnosno primanja kamata. 

Promjenjiva kamatna stopa na kredite uglavnom se sastoji od dva dijela: prvi dio je fiksan i on je određen ugovorom dok je drugi dio varijabilan i ovisi o kretanju određene tržišne kamatne stope. Promjenjivost kamatne stope vezana je za promjenjive elemente koji se službeno objavljuju -  tržišnu kamatnu stopu određene valute (npr. 12M EURIBOR).  Zakon o zaštiti korisnika financijskih usluga koji se primjenjuje od 01.11.2014. godine prvi put je zakonski regulisao da se promjenjivost visine kamatne stope može vezati samo za promjenjive elemente koji se službeno objavljuju (referentna kamatna stopa, indeks potrošačkih cijena i sl.), i ovaj zakon nema retroaktivno djelovanje. Promjena promjenjive kamatne stope ovisi isključivo o promjenama njenog varijabilnog dijela, odnosno referentne tržišne kamatne stope. 

Temeljna prednost fiksne kamatne stope je ta što je ona nepromjenjiva čime je ona i sigurnija jer tokom trajanja ugovora ostaje ista. Fiksna kamatna stopa je uglavnom u praksi viša od od promjenjive.

Kod odluke o vrsti kredita,na raspolaganju klijentima je niz kreditnih proizvoda, stoga je veoma važno dobro razumjeti šta nude određene vrste kredita i koji najbolje odgovara Vašim potrebama.

  • Gotovinski ili nenamjenski kredit sa policom osiguranja otplate – kreditno zaduženje koje podrazumijeva ugovaranje police osiguranja kao savremenog instrumenta obezbjeđenja kredita. Klijent plaća premiju osiguranju, tako da u slučaju otkaza, bolovanja ili trajne nesposobnosti za rad osiguravajuće društvo preuzima obavezu plaćanja određenog broja mjesečnih rata kredita. Ova vrsta kredita pruža ekonomsku sigurnost u slučaju privremene nezaposlenosti i bolovanja, a u slučaju nastupa nesretnog događaja, osiguravajuća kuća preuzima otplatu ostatka duga po kreditu.
  • Gotovinski ili nenamjenski kredit sa policom osiguranja života – kreditni aranžman u kojem klijent uplatom premije za policu osiguranja života osigurava da će u slučaju njegove smrti osiguravajuće društvo otplatiti preostali dug prema banci.
  • Krediti sa hipotekom – Hipoteka je založno pravo na imovinu, služi kao instrument obezbjeđenja kredita (isplate duga). Upisuje se u zemljišno-knjižni izvadak predmetne nekretnine, u teretni list. Korisnik nekretnine ima pravo koristiti istu, a u slučaju namjere prodaje od strane vlasnika trećem licu, neoophodno je ishodovati suglasnost banke.

U skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima iz područja sprječavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, svaka banka je obavezna prikupljati propisane podatke, redovno provoditi analizu poslovanja svojih klijenata, voditi računa o relevantnosti i ažurnosti informacija, podataka i dokumentacije, koje predstavljaju osnov za identifikaciju klijenata i zasnivanje poslovnog odnosa sa Bankom. Propisani podaci i dokumentacija o klijentu se prikupljaju prilikom stupanja u poslovni odnos sa Bankom, a čuvaju i ažuriraju za vrijeme trajanja poslovnog odnosa, te je neophodno i da klijent u slučaju promjena podataka o tome obavijesti banku.

Banka ne može biti pozvana na odgovornost za štetu koja bi klijentu mogla nastati zbog toga što nije pravovremeno obavijestio banku o promjeni podataka.

U slučaju promjene broja telefona koji ste ostavili u banci kao broj telefona za kontakt, važno je da o tome informišete banku kako bi vas mogla kontaktirati u slučaju potrebe.

Jedan od razloga zašto je važno da banka ima važeći broj telefona je zbog toga što u situaciji kada vam je platna kartica pred istekom, većina banaka šalje SMS obavještenje o tome da će nova kartica biti spremna na određenoj adresi na kojoj je možete preuzeti, te ako nema tačan broj telefona ostajete uskraćeni za ovu informaciju i eventualnu mogućnost korištenje kartice.

PIN kod je strogo povjerljiv podatak koji je poznat samo Vama, odnosno nalazi se samo na listu koji ste dobili uz karticu. Ukoliko ne posjedujete originalan pin kod, potrebno je da lično posjetite banku, te podnesete Zahtjev za zamjenu postojeće kartice uz koju ćete dobiti novi PIN kod ili zahtjev za reizdavanje novog PIN koda.

Phishing je pokušaj prevare putem elektronske pošte, u kojoj pošiljatelj traži da otkrijete svoje lične finansijske podatke unosom na lažnoj internet stranici.

Lažna internet stranica izgleda identično kao i autentična stranica, ali je istu moguće prepoznati po drugačijem URL-u u adresnoj traci. Ukoliko sumnjate da je u pitanju phishing prevara, potrebno je da ne otvarate linkove koje ste dobili putem maila sumnjivog sadržaja. Banka od svojih klijenata nikada ne traži lične podatke, podatke o karticama ili računima putem telefona, e-maila, SMS-a ili društvenih mreža.

Dozvoljeno prekoračenje je kratkoročni kredit po transakcijskom računu namijenjen malim i srednjim preduzećima za finansiranje tekuće likvidnosti. Ova usluga omogućava jednostavno korištenje sredstava, bez najave, bez operativnih troškova naknade po internim transakcijama. Također, povrat kredita je automatski, prilivom sredstava na transakcijski račun.