Koja je razlika između kredita sa fiksnom ili promjenjivom kamatnom stopom?

Prilikom uzimanja kredita veoma često pitanje je koju kamatnu stopu odabrati: fiksnu ili promjenjivu. Dopustite da pojasnimo razlike:

Fiksna kamatna stopa je kamatna stopa čija visina ostaje ista tokom cijelog vremena otplate kredita, odnosno tokom cijelog vremena trajanja oročenja štednje. Odabirom fiksne kamatne stope eliminira se neizvjesnost u pogledu budućeg plaćanja, odnosno primanja kamata. 

Promjenjiva kamatna stopa na kredite uglavnom se sastoji od dva dijela: prvi dio je fiksan i on je određen ugovorom dok je drugi dio varijabilan i ovisi o kretanju određene tržišne kamatne stope. Promjenjivost kamatne stope vezana je za promjenjive elemente koji se službeno objavljuju -  tržišnu kamatnu stopu određene valute (npr. 12M EURIBOR).  Zakon o zaštiti korisnika financijskih usluga koji se primjenjuje od 01.11.2014. godine prvi put je zakonski regulisao da se promjenjivost visine kamatne stope može vezati samo za promjenjive elemente koji se službeno objavljuju (referentna kamatna stopa, indeks potrošačkih cijena i sl.), i ovaj zakon nema retroaktivno djelovanje. Promjena promjenjive kamatne stope ovisi isključivo o promjenama njenog varijabilnog dijela, odnosno referentne tržišne kamatne stope. 

Temeljna prednost fiksne kamatne stope je ta što je ona nepromjenjiva čime je ona i sigurnija jer tokom trajanja ugovora ostaje ista. Fiksna kamatna stopa je uglavnom u praksi viša od od promjenjive.