Koja je razlika između efektivne i nominalne kamatne stope?

Prije svega dopustite da pojasnimo kako su kamate zapravo cijena koju klijent plaća za posuđivanje novca, ali i prinos, odnosno novac koji zarađuje štednjom. Dakle, ukoliko posudite novac od banke, kamate su iznos koji ćete platiti za posuđeni novac. Ukoliko položiite novac na štedni račun, kamate su iznos koji će Vam banka isplatiti za ušteđevinu.

Nominalna kamatna stopa je ugovorena kamatna stopa koju klijent plaća za korištenje sredstava banke – pozajmice, bilo da se radi o dopuštenom prekoračenju, kreditnoj kartici, kreditu ili drugim kreditnim proizvodima ili kamatna stopa po kojoj banke štedišama isplaćuju kamate na štednju.

Interkalarna kamata obračunava se po nominalnoj kamatnoj stopi za kredit, za period od dana korištenja (isplate) kredita do početka perioda otplate kredita

Efektivna kamatna stopa ili EKS kako ćete često pronaći na lecima, tv oglasu, pa čak i službenim dokumentima je kamatna stopa koja odražava sve troškove kredita, uključujući redovnu i interkalarnu kamatu obračunatu na odabrani iznos i odabrani rok otplate za klijenta. U izračun EKS ulazi naknada za obradu kredita, naknada za vođenje kreditnog računa, troškovi police osiguranja (otplate/života/nekretnine) i troškovi ostalih instrumenata osiguranja (mjenice, suglasnosti o zapljeni i troškovi vezani za realizaciju hipoteke) i svi ostali povezani troškovi kredita. EKS se isto tako može računati i na depozite time da se sagleda nominalna kamatna stopa i premija na štednju, ako postoji.  Efektivne kamatne stope su važne jer omogućuju potencijalnim klijentima da procijene i lako uporede troškove sličnih finansijskih proizvoda među bankama ili da uporede troškove ili povrate među proizvodima koji imaju različitu strukturu naknada i druge uslove.