I Komisija za regualtornu usklađenost / compliance

Jasmin Šlaku, predsjednik

Raiffeisen bank dd BiH

Nermin Ibradžić

NLB banka Sarajevo

Marko Čejović

Sparkasse Bank dd BiH

Renata Martinović

UniCredit banka dd Mostar

Lejla Dizdarević

ASA Banka Sarajevo

Tamara Arežina

Sberbank a.d. Banja Luka

Nina Đurić

Naša Banka Bijeljina

II Komisija za digitalno bankarstvo

Kenan Karčić, predsjednik

Raiffeisen Bank dd BiH

Milan Kajtez

UniCredit Bank a.d Banja Luka

Melita Stršević

Vakufska Banka dd Sarajevo

Srđan Đurđević

Nova Banka Banja Luka

Boris Drobić

ProCredit Bank Sarajevo

Denis Omeragić

Addiko Bank Sarajevo

Mirza Oručević

Ziraat Bank Sarajevo

III Komisija za marketing i komunikacije

Selma Riđanović Kenović, predsjednik

UniCredit Bank dd Mostar

Belma Hadžiomerović

Raiffeisen Bank d.d BiH

Vedran Peršić

Sberbank BiH dd BiH

Emir Jildizlar

Addiko banka dd BiH

Sanja Malić

NLB Banka a.d. Banja Luka

Mirna Đukić

MF Banka a.d. Banja Luka

Elmira Lalić

Sparkasse Bank dd BiH

IV Komisija za računovodstvo i poreze

Vesna Stokanić, predsjednica

Komercijalna Banka a.d. Banja Luka

Zvonimir Čolak

UniCredit Bank dd Mostar

Mersiha Abdić

PBS dd Sarajevo

Meliha Jahić

NLB Banka dd Sarajevo

Emira Huskić

Ziraat banka dd BiH

Predrag Kovačević

Sberbank a.d. Banja Luka

Suada Pita

Razvojna Banka FBIH

V Komisija za platni promet

Srđan Drašković, predsjednik

Sberbank BiH dd BiH

Ifeta Delić

Raiffeisen Bank dd BiH

Milica Savić

UniCredit Bank a.d. Banja Luka

Sparkasse bank dd BiH

Dijana Zubčević

BBI dd Sarajevo

Danijela Mirković

Naša Banka Bijeljina

Aida Alić

PBS dd Sarajevo

VI Komisija za sprječavanje pranja novca

Fuad Varatanović, predsjednik

ProCredit Bank Sarajevo

Sanjin Spahić

Raiffeisen Bank dd BiH

Selma Hadzic

Addiko banka Sarajevo

Milovan Predojević

UniCredit Bank Banja Luka

Slađana Kodžo

MF Banka Banja Luka

Đenana Ćesko

Sparkasse bank dd BiH

Zdravko Puškaš

KIB dd Velika Kladuša

VII Komisija za tržište novca i kapitala

Nedim Tufo, predsjednik

Sberbank BiH dd BiH

Denis Ovčina

ASA Banka dd Sarajevo

Almira Rakaj

BBI dd Sarajevo

Ljiljana Panić

NLB Banka a.d. Banja Luka

Tihomir Đekanović

Addiko Bank a.d. Banja Luka

Murat Čengić

Intesa SanPaolo Banka dd BiH

Jasna Zrilić

Nova Banka a.d. Banja Luka

VIII Komisija za internu reviziju

Elma Spahovic, predsjednica

NLB Banka dd BiH

Senka Presečan

UniCredit Bank a.d. Banja Luka

Adriana Brkić

Komercijalna Banka a.d. Banja Luka

Haladin Salihovic

ASA Banka dd Sarajevo

Azemina Smailbegović

Union banka dd Sarajevo

Lejla Hadrović

Razvojna Banka FBiH

Azur Handan

Ziraat Bank dd BiH

IX Komisija za fizičku sigurnost

Nermin Radeljaš, predsjednik

Union Banka dd Sarajevo

Toni Biokšić

UniCredit Banka dd Mostar

Samir Mehić

Raiffeisen ban dd BiH

Marinko Babić

MF Banka a.d. Banja Luka

Medžid Suljić

NLB Banka dd Sarajevo

Bojan Zakić

Naša Banka a.d. Bijeljina

Zijad Deljo

PBS dd Sarajevo

X Komisija za pravnu regulativu

Mirela Korić, predsjednica

ProCredit Bank dd BiH

Marija Pušić

UniCredit bank dd Mostar

Merima Gasal

Intesa Sanpaolo Bank dd BiH

Helena Latinović

Sberbank a.d Banja Luka

Dženana Bašić

Addiko Bank dd BiH

Aida Rifelj

Sberbank BiH dd BiH

Dragan Jorganović

MF Banka a.d. Banja Luka

XI Komisija za mjerenje i upravljaje rizikom

Igor Jokić, predsjednik

Raiffeisen Bank dd BiH

Marija Glibić

UniCredit bank dd Mostar

Igor Tutuš

NLB Banka a.d. Banja Luka

Ibrahim Pištoljević

Intesa Sanpaolo Banka dd BiH

Senad Prašo

Vakufska Banka dd Sarajevo

Vedran Barbarić

Addiko bank dd BiH

Rade Obradović

Nova Banka a.d. Banja Luka

XII Komisija za kartično poslovanje

Milka Čađo, predsjednica

Addiko Banka a.d. Banja Luka

Sabina Maglić

Raiffeisen Bank dd BiH

Dženita Bojčanović

Sparkasse Bank dd BiH

Jelena Vasiljević

UniCredit Bank a.d. Banja Luka

Edin Bešlija

BBI dd Sarajevo

Sanjin Stević

NLB Banka dd Sarajevo

Kenan Mehinagić

Ziraat Bank dd BiH

XIII Komisija za informatičku sigurnost

Sanjin Meholjić, predsjednik

Intesa Sanpaolo Banka dd BiH

Belma Ohranović

Raiffeisen Bank dd BiH

Goran Tadić

NLB Banka dd Banja Luka

Boris Bakmaz

Nova Banka a.d. Banja Luka

Anelina Durmo

Sberbank BiH dd

Nirmela Šestić

ASA Banka dd Sarajevo

Zorka Narić

Komercijalna banka a.d. Banja Luka

XIV Komisija za dokumentarno poslovanje-trade finance

Marija Vučina, predsjednica

UniCredit Bank dd Mostar

Armina Herco

Intesa Sanpaolo Banka dd BiH

Dijana Katić

Nova Banka a.d. Banja Luka

Haris Mustafić

Sberbank BiH dd BiH

Dženana Ćatić Kulić

BBI dd Sarajevo

Biljana Jačimović

Addiko bank a.d. Banja luka

Dragana Pocrnjić

Komercijalna banka a.d. Banja Luka

XV Komisija za razvoj tržišta

Hamdija Hadžić, predsjednik

Addiko Bank dd BiH

Ahmed Karić

UniCredit Bank dd Mostar

Gordan Đukić

Sberbank BiH dd Banja Luka

Azra Hadžiomeragić

Raiffeisen Bank dd BiH

Osman Kajmović

ProCredit Bank dd BiH

Amel Memić

Sparkasse Bank dd BiH

Suzana Mičić

Naša Banka a.d. Banja Luka