Statut Udruženja banaka Bosne i Hercegovine

Na osnovu čl. 18. Statuta Udruženja banaka Bosne i Hercegovine Skupština Udruženja banaka Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj 27.04.2017. godine u Sarajevu, donijela je novi STATUT UDRUŽENJA BANAKA BOSNE I HERCEGOVINE

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Udruženje je osnovano Odlukom o osnivanju donesenoj na sjednici Osnivačke Skupštine Udruženja banaka Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Udruženje), dana 24.06.2004. godine u Sarajevu, u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zakon).

Član 2.

U skladu sa članom 12. Zakona Statutom Udruženja propisuje se slijedeće:

II NAZIV, SJEDIŠTE I PODRUČJE DJELOVANJA

Član 3.

Puni naziv Udruženja glasi: Udruženje banaka Bosne i Hercegovine Udruga banaka Bosne i Hercegovine Удружење банака Босне и Херцеговине

Skraćeni naziv Udruženja glasi: UBBiH, UBBiH, УББиХ.

Naziv udruženja na engleskom jeziku glasi: Banks Association of Bosnia and Herzegovina

Naziv Udruženja je istovjetan na sva tri jezika koji su u upotrebi u Bosni i Hercegovini.

Službena upotreba naziva je na latiničnom i ćiriličnom pismu.

Član 4.

Sjedište Udruženja je: Sarajevo, ulica Fra Anđela Zvizdovića broj 1/X.

Član 5.

Udruženje je nevladina neprofitna organizacija koja nema namjeru sticati profit. Udruženje djeluje na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Član 6.

Udruženje može promijeniti naziv i sjedište, o čemu odluku donosi Skupština Udruženja u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Član 7.

Udruženje ima svojstvo pravne osobe.

III OBLIK SADRŽAJA PEČATA I ZNAKA UDRUŽENJA

Član 8.

Pečat Udruženja je okruglog oblika prečnika 30 mm u kojem je po obodu ravnomjerno ispisan tekst punog naziva Udruženja na latiničnom pismu i to: Udruženje banaka Bosne i Hercegovine i sjedište Udruženja: Sarajevo.

Član 9.

Udruženje može imati više pečata, s tim što svaki mora biti numerisan brojevima. O čuvanju i upotrebi pečata stara se direktor Udruženja.

Član 10.

Udruženje može imati svoj znak, za čije usvajanje je nadležna Skupština Udruženja.

IV CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUŽENJA

Član 11.

Ciljevi i djelatnosti Udruženja su :

Član 12.

Udruženje može obavljati privredne djelatnosti koje su neposredno povezane sa ciljevima Udruženja iz člana 11. ovog statuta. Udruženje može, za djelatnosti koje nisu neposredno povezane sa ciljevima Udruženja iz navedenog člana osnovati posebno pravno lice u skladu sa članom 4. Zakona. Odliku o osnivanju posebnog društva donosi Skupština Udruženja.

V ČLANSTVO U UDRUŽENJU

Član 13.

Članovi Udruženja mogu biti:  banke koje su registrirane, imaju sjedište i posluju na teritoriji Bosne i Hercegovine, sa dozvolom i pod nadzoromnadležnih regulatornih institucija prema zakonima Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;  udruženja banaka koja su osnovana, registrirana i djeluju prema zakonima i na teritoriji Bosne i Hercegovine (Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske).

Članovi u radu Udruženja učestvuju preko svojih delegiranih predstavnika.

Član 14.

O prijemu i prestanku u članstvo odlučuje Skupština Udruženja.

Član 15.

Za stupanje u članstvo podnosi se pristupnica na propisanom obrascu. Primljeni član se upisuje u evidenciju članstva.

Udruženje vodi spisak svojih članova.

Udruženje vodi spisak svih svojih članova i evidenciju svih članova Udruženja u elektronskoj formi i sadrži: • naziv, sjedište i adresu članica Udruženja; • datum pristupanja; • prestanak članstva.

Spisak svih članova Udruženja će biti dostupan na web stranici Udruženja.

Prestanak članstva

Član 16.

Članstvo u Udruženju prestaje:

1. Na vlastiti zahtjev, potpisivanjem izjave o istupanju iz Udruženja. 2. Isključenjem u slučaju djelovanja u suprotnosti sa ciljevima i statuta Udruženja. 3. Prestankom svojstva pravnog lica

Član 17.

Svaki član Udruženja može slobodno istupiti iz članstva Sa odlukom člana Udruženja o istupanju iz članstva, upoznaje se predsjednik Udruženja UBBiH, nakon čega se vrši evidentiranje istupanja.

Član 18.

Isključenje iz članstva se vrši u slučaju kada član Udruženja teže povrijedi odredbe ovog Statuta ili drugih pravila Udruženja ili ako djeluje protivno ciljevima i interesima Udruženja. Odluku o prestanku svojstva člana udruženja donosi Skupština.

Član Udruženja koji je nezadovoljan odlukom iz prethodnog stava, može podnijeti žalbu Skupštini Udruženja u roku od 15 dana od dana prijema odluke. Skupština razmatra žalbu iz prethodnog stava na prvoj narednoj sjednici i na istoj donosi konačnu odluku.

VI PRAVA, DUŽNOSTI I ODGOVORNOSTI ČLANOVA

Član 19.

Prava članova Udruženja su:

  1. da biraju organe Udruženja i da u njih budu birani,
  2. da daju prijedloge, mišljenja i sugestije,
  3. da prate rad Udruženja i pokreću inicijative za rješavanje pitanja od interesa za Udruženje,
  4. da budu redovno informisani o radu i rezultatima rada,
  5. da u zaštiti svojih prava koriste pomoć Udruženja,

Član 20.

Dužnosti članova Udruženja su: 1. da učestvuju u aktivnostima Udruženja, 2. da savjesno i odgovorno izvršavaju povjerene poslove i zadatke u vezi sa radom i aktivnostima Udruženja, 3. da propagiraju djelatnost Udruženja, a posebno značaj njenih programskih ciljeva, 4. da redovno izvršavaju preuzete obaveze prema Udruženju i provode odluke, stavove i zaključke organa Udruženja. 5. da uredno i na vrijeme izmiruju članarinu 6. da se pridržavaju odredaba ovog Statuta

Član 21.

Oblici odgovornosti članova će se definisati Pravilnikom o disciplinskoj odgovornosti kojeg donosi Upravni odbor Udruženja.

Svaki član Udruženja može pokrenuti postupak pred nadležnim sudom za utvrđivanje ništavosti općeg akta Udruženja koji je donijet suprotno odredbama Statuta ili drugog općeg akta Udruženja, a najkasnije u roku od šest mjeseci od dana donošenja tog akta.

VII ORGANI UDRUŽENJA, NAČIN NA KOJI SE BIRAJU, OVLAŠTENJA KOJA IMAJU; KVORUM I PRAVILA GLASANJA, TRAJANJE MANDATA, LICE OVLAŠTENO DA SAZOVE SKUPŠTINU, USLOVE I NAČIN RASPUŠTANJA, ODNOSNO PRESTANAK RADA

Član 22.

Organi udruženja su: 1. Skupština Udruženja; 2. Upravni odbor Udruženja; 3. Direktor Udruženja.

1. Skupština

Skupština je najviši organ Udruženja, koju čine svi članovi Udruženja s jednakim pravom glasa.

Član 23.

Skupština Udruženja može biti:

Član 24.

Redovna skupština se sastaje po potrebi, a najmanje jednom u toku kalendarske godine i ima za cilj kontrolu rada putem razmatranja godišnjeg izvještaja o radu Udruženja. Vanredna skupština saziva se izuzetno, u slučaju nepredviđenih teškoća u radu, poremećaja međuljudskih odnosa u organizaciji ili drugih okolnosti kada je ugrožen rad i vitalni interesi Udruženja. Način rada Skupštine pobliže se utvrđuje Poslovnikom o radu Skupštine.

Član 25.

Skupštinu Udruženja saziva Upravni odbor, a dužan ju je sazvati kada to zatraže:

Na samom početku rada sjednice Skupštine Udruženja, članovi između sebe biraju predsjedavajućeg Skupštine Udruženja.

Član 26.

Radom sjednice Skupštine rukovodi predsjedavajući Skupštine. Skupština bira zapisničara na početku rada sjednice koji vodi zapisnik. Zapisnik mora da odražava bitan tok rada i suštinu svih odluka i stavova. Predsjedavajući Skupštine: - Predlaže dnevni red sjednice. - Predsjedava sjednicama Skupštine, - Potpisuje akte donesene na Skupštini, - Stara se o izvršenju odluka, zaključaka i drugih akata Skupštine, i

Član 27.

Skupština radi i odlučuje u skladu sa Statutom i Poslovnikom o radu, a kvorum je nadpolovična većina svih članova Skupštine Udruženja. Skupština punovažno odlučuje nadpolovičnom većinom prisutnih članova Skupštine Udruženja, ukoliko ovim Statutom nije drugačije određeno, odnosno da je za određena pitanja potrebna kvalifikovana većina. Glasanje na sjednici je javno, izuzev ukoliko Skupština na samoj sjednici ne utvrdi drugačije.

Član 28.

Skupština u svojoj nadležnosti donosi:

2. Upravni odbor

Član 29.

Upravni odbor je izvršni organ Udruženja i broji sedam ( 7 ) članova.
Upravni odbor UBBiH ima predsjednika i dva podpredsjednika koji se rotiraju svake godine.
Članove Upravnog odbora bira i razrješava Skupština Udruženja.
Mandat članova Upravnog odbora traje 2 ( dvije ) godine sa mogućnošću reizbora.
Upravni odbor se sastaje najmanje 4 ( četiri ) puta godišnje.
Dnevni red predlaže predsjednik Upravnog odbora UBBiH.
Kvorum za održavanje sjednice Upravnog odbora je nadpolovična većina svih članova Upravnog odbora.
Upravni odbor donosi odluke nadpolovičnom većinom ukupnog broja člnova Upravnog dbora.
Predsjednik Upravnog odbora UBBiH saziva sjednice Upravnog odbora i istim predsjedava.
Pored članova Upravnog odbora UBBiH, sjednicama mogu prisustvovati i druge osobe koje su vezane za realizaciju određenih zadataka, ali bez prava odlučivanja. Predsjednik Upravnog odbora je ujedno i predsjednik Udruženja UBBiH.

Član 30.

Upravni odbor Udruženja obavlja slijedeće poslove:

Član 31.

Upravni odbor i svaki njegov član pojedinačno su odgovorni za svoj rad Skupštini Udruženja.

Član 32.

Članovi Upravnog odbora mogu biti opozvani i prije isteka mandata na koji su izabrani i to:

O opozivu člana Upravnog odbora odlučuje Skupština, natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova Skupštine.

Član 33.

Predsjednik Upravnog odbora UBBiH:

Član 34.

Upravni odbor može, radi efikasnijeg i racionalnijeg izvršavanja svojih poslova i zadataka, posebnom odlukom obrazovati komisije, radna tijela, odbore, stručne timove, sekcije i sl.

Odlukom iz prethodnog stave utvrđuje se sastav, djelokrug, broj članova i način ostvarenja odgovornosti ovih radnih tijela.

Član 35.

Upravni odbor donosi Poslovnik o svom radu.

Poslovnikom će se detaljno urediti prava, obaveze i odgovornosti, način rada, glasanja i donošenja odluka Upravnog odbora.

3. Direktor

Član 40.

Direktora imenuje i razrješava Upravni odbor na mandatni period od (4 )četiri godine sa mogućnošću reizbora.

Direktor obavlja slijedeće poslove:

Direktor može biti razriješen dužnosti i prije isteka roka na koji je izabran:

Odluku o razrješenju Direktora donosi Upravni odbor većinom prisutnih članova.

VIII KOMISIJE I RADNA TIJELA

Član 41.

Radi svestranog razmatranja i odlučivanja o pojedinim pitanjima iz djelokruga djelatnosti udruženja, Upravni odbor Udruženja može formirati stalne ili povremene komisije. Sastav i djelokrug komisije se utvrđuje odlukom Upravnog odbora Udruženja.

IX PRIHODI I IMOVINA

Član 42.

Prihodi Udruženja su:

Član 43.

Ostvarivanje, korištenje i raspolaganje sredstvima Udruženje utvrđuje se finansijskim planom kojeg donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora Udruženja. O korištenju sredstava, u skladu sa finansijskim planom odlučuje Upravni odbor Udruženja.

Član 44.

Nadzor nad korištenjem sredstava vrši Skupština Udruženja. Skupština je nadležna za kontrolu svih dokumanata, koji se odnose na finansijsko poslovanje, posebno periodičnih, polugodišnjih i završnih finansijskih izvještaja. Finansijski izvještaj Udruženjе je dužno čuvati najmanje pet godina, osim ako posebnim propisom nije utvrđen duži period čuvanja. Dokumenti iz prethodnog stava Skupština razmatra na redovnoj godišnjoj, a ako je potrebno i vanrednoj sjednici Skupštine te iste podnosi nadležnim organima u skladu sa Zakonom i drugim propisima i ovim Statutom. Udruženje je dužno da uredno vodi poslovne knjige u skladu sa opšte prihvaćenim računovodstvenim principima i da sastavlja finansijske izvještaje u skladu sa relevantnim zakonima.

X JAVNOST RADA

Član 45.

Rad Udruženja je javan. Javnost rada ostvaruje se neposrednim informisanjem i putem sredstava javnog informisanja za značajnije aktivnosti. Svim članovima omogućit će se neometan uvid u obavljanje aktivnosti na svim područjima na kojima djeluje ovo Udruženje, kao i planiranje daljnih aktivnosti. Udruženje mora učiniti dostupnim javnosti sve informacije koje se tiču rada i djelovanja Udruženja, u skladu s pozitivnim zakonodavstvom.

Član 46.

Članovi Udruženja moraju biti redovno informisani o radu Udruženja. Za javnost rada odgovoran je Predsjednik.

XI POSTUPAK ZA IZMJENU I DOPUNU STATUTA

Član 47.

Skupština je nadležna za donošenje Statuta, izmjene i dopune Statuta i drugih općih akata određenih Statutom. Izmjene i dopune Statuta udruženja usvaja Skupština, dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja aktivnih članova. Inicijativu za izmjene i dopune Statuta može podnijeti ½ aktivnih članova Udruženja. Inicijativu se upućuje Upravnom odboru Udruženja koji priprema tekst nacrta za izmjene i dopune statuta.

Član 48.

Udruženje može pored Statuta imati i druga opća akta. Organi Udruženja donose opće akte Udruženja, pravilnike, poslovnike, odluke, programe, strategije. Sve opće akte Udruženja koji nisu u izričitoj nadležnosti Skupštine donosi Upravni odbor Udruženja.

XII SPAJANJE, PODJELA I PRESTANAK RADA UDRUŽENJA

Član 49.

Udruženje se može spojiti u drugo udruženje i podijeliti u skladu sa Zakonom. Odluku iz prethodnog stava donosi Skupština dvotrećinskom većinom svih članova Skupštine Udruženja. Ovom odlukom regulira se naročito: naziv, sjedište, djelatnost, podjela imovine, prava i obaveze kao i druga pitanja u vezi statusnih promjena udruženja.

Član 50.

Udruženje može prestati sa radom dobrovoljno na osnovu odluke Skupštine ili po sili zakona. Inicijativu za prestanak rada Udruženja može dati 1/3 članova Udruženja, u slučaju:

Odluku o dobrovoljno prestanku rada donosi Skupština udruženja dvotrećinskom većinom svih aktivnih članova Skupštine Udruženja. Istovremeno Skupština donosi plan likvidacije Udruženja , kojim se utvrđuje raspored imovine, prava i obaveze Udruženja u skladu sa Zakonom i ovim statutom, s tim što je prethodno obavezno izmiriti zakonske i ugovorne obaveze. Skupština imenuje likvidatora Udruženja čija dužnost je da sastavi Plan likvidacije i isti dostavi Skupštini na usvajanje.

Preostala imovina, nakon podmirenja obaveza iz prethodnog stava, će se dodijeliti drugom udruženju, koje obavlja istu ili sličnu statutarnu djelatnost, a na osnovu odluke Skupštine Udruženja.

Član 51.

Udruženje prestaje sa radom po sili Zakona u skladu sa članom 50. i 51. Zakona.

XIII ZASTUPANJE

Član 52.

Udruženje zastupaju pojedinačno i samostalno Predsjednik Udruženja UBBiH i Direktor Udruženja UBBiH, u okviru ovlaštenja utvrđenim ovim Statutom i Zakonom.

Član 53.

U postupcima u kojima Udruženje sudjeluje kao stranka radi ostvarivanja svojih prava, dužnosti i odgovornosti pred nadležnim organima, ovlašteni zastupnici mogu dati pismenu punomoć advokatu za zastupanje ili drugoj stručnoj osobi.

XIV UREDI I DRUGI ORGANIZACIONI OBLICI

Član 54.

Radi realizacije programskih ciljeva i djelatnosti Udružene, izvan sjedišta Udruženja mogu se formirati uredi i drugi organizacioni oblici na cijelom području Bosne i Hercegovine. Odluku o otvaranju ureda i drugih organizacionih oblika donosi Skupština Udruženja. Organizacioni oblici iz stava 1. ovog člana nemaju svojstvo pravnog lica.

XV PRIZNANJA I NAGRADE

Član 55.

Udruženje može dodjeljivati priznanja i nagrade. Odluku o dodjeljivanju priznanja i nagrada donosi Skupština Udruženja, na prijedlog predsjednika Udruženja.

Član 56.

Članovi Udruženja nadziru rad Udruženja. Ako se utvrde nepravilnosti u provođenju Statuta Udruženja, član Udruženja dužan je na to upozoriti Skupštinu. Ako se upozorenje ne razmotri na sjednici Skupštine u roku od 30 dana od dana dostavljenog pismenog upozorenja i nepravilnosti ne otklone, može se podnijeti tužba nadležnom sudu, u skladu s članom 15. stav (3) Zakona.

XVI ZAVRŠNE ODREDBE

Član 57.

Tumačenje odredbi ovog statuta daje Skupština udruženja.

Član 58.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 56/17
Sarajevo, 27.04..2017. godine