Banke članice Udruženja banaka  Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Udruženje) donose  Etički kodeks u cilju da:


I. OSNOVNI PRINCIPI

II POSEBNA PRAVILA   

 1. Banka će osigurati da njeno osoblje bude upoznato sa proizvodima i uslugama koje  ta banka nudi, te da oni predlažu proizvode ili usluge koji najbolje odgovaraju konkretnim potrebama pojedinih klijenata.
 2. Banke treba da primjenjuju jednoobraznu terminologiju sa općeprihvaćenim značenjem da bi se omogućilo da komitent uporedi slične proizvode ili usluge koje nude različite banke.
 3. Banka će davati klijentima tačne i korisne informacije u vezi karakteristika proizvoda ili usluge koju nudi, kao i uslovima, tarifama i odlukama koje se primjenjuju. U funkciji traženih usluga, tražiće i informacije o situaciji tog klijenta, njegovim potrebama i ograničenjima. U akta poslovne politike, u formulare, odnosno ugovore o pristupu, banke ne mogu unositi nejasne odredbe, kojima se korisnicima usluga nameću neodređene obaveze koje drugu stranu dovode u neizvjestan položaj u pogledu izvršavanja međusobnih prava i obaveza.
 4. U izvršavanju svojih obaveza prema klijentima, Banke će postupati efikasno i sa dužnom pažnjom, a svoje osoblje obučiti o tome da strogo poštuju propise o bankarskoj tajni i uopšte, da u kontaktu sa klijentom postupaju sa punom diskrecijom.
 5. Banka će se truditi da izbjegne sukobe interesa, a tamo gdje su takvi sukobi neizbježni, osigurati ravnopravan tretman klijenata.
 6. Banka će se uzdržati od davanja savjeta klijentima koji bi mogli potaknuti vršenje prekršaja i ulaženje u transakcije sa sredstvima za koja se može pretpostaviti da potječu iz nezakonitih aktivnosti.
 7. U skladu sa svojom obavezom i u skladu sa važećim propisima koji se odnose na odvraćanje i suzbijanje legalizacije prihoda po osnovu kriminalne aktivnosti (pranje novca), banke trebaju ispitati svaku transakciju vrlo pažljivo i  pritom nastojati da se izbjegne povreda reputacije komitenta.
 8. Svi podaci o klijentima i o poslovnim partnerima smatraju se poslovnom tajnom, čak i kad prestane status klijenta. Svi lični podaci o računima klijenata ne smiju se otkrivati, osim u slučajevima koji su jasno određeni zakonom, zatim na direktan zahtjev klijenta ili uz njegov izričit pristanak.
 9. Radi zaštite klijenata, za pojedine transakcije, uključivo i otkrivanje osobnih podataka i podataka o računu, potrebna je nedvosmislena identifikacija klijenta.
 10. Podacima o klijentu i njegovim računima banka se služi samo da bi omogućila efikasno upravljanje njegovim računima i ostvarivanje usluga koje pruža. Klijent ima pravo pristupa svojim podacima radi provjere i eventualnog ispravljanja netačnosti.
 11. Bankarski  informacioni sistemi trebaju biti posebno zaštićeni od nedopuštenog pristupa u banke podataka, radi zaštite interesa banke i klijenta, kao i svojih podataka.
 12. Kada klijent uoči pogrešku u poslovanju s bankom i o tome izvijesti banku, banka će nastojati u razumnom roku provjeriti navode i bez odlaganja ispraviti grešku.
 13. U slučaju finansijskih poteškoća klijenta, banka će, vodeći računa o svojim interesima, nastupiti kao partner te iskazati spremnost na razgovor, a od klijenta se očekuje da što prije izvijesti banku o tekućim i mogućim budućim poteškoćama.
 1. Dobar poslovni odnos zasniva se na otvorenosti i uzajamnom povjerenju, što podrazumijeva da informacije koje razmjenjuju banka i klijent trebaju biti tačne i pravovremene.
 2. Banka će se jasno identificirati na tržištu. To podrazumijeva ličnu komunikaciju sa klijentom i komunikaciju putem medija, uključujući internet. Ponuda usluga treba biti precizna i istinita kada su u pitanju njihove  osnovne karakteristike.
 3. Naknade za bankarske usluge, kamatne stope i druge informacije moraju biti dostupne u svim poslovnicama. Banka se obavezuje dostavljati osnovne podatke i promjene Udruženju, kako bi jednoobrazno bili dostupni javnosti.
 4. Bankarske komunikacije, oglašavanje i ostale marketinške aktivnosti moraju biti jasne,  istinite i nedvosmislene. One ne smiju zavesti javnost, prekršiti dobre poslovne običaje ili štetiti drugima. Otvorena tržišna utakmica dopušta sva marketninška sredstva i oblike komunikacije, sve dok date informacije ističu karakteristike banke, prednosti u njezinoj usluzi, proizvodu ili tehnologiji, radi korektnog ostvarivanja ekspanzije na tržištu.
 5. Prilikom javnog reklamiranja banke će nastupati korektno, bez namjere da promovišući sebe i svoj rad dovode druge banke u podređen položaj, što se naročito odnosi na korištenje atributa kao što su najsigurniji, najbolja i slično, što može asocirati da su druge banke manje sigurne pa tako dovesti do dezinformisanja javnosti. U marketinškoj promociji banke (ovo se odnosi na promociju pojedinog proizvoda ili grupe proizvoda) mogu se koristiti ovi izrazi isključivo ukoliko postoje objektivizirani kriteriji prema kojima se stvarno mogu utvrditi da je određena banka najbolja po nekom od kriterija po kojima od strane uglednih domaćih ili  stranih organizacija ili izdavačkih kuća ili nezavisnih istraživanja javnog mnijenja, banka proglašena za najbolju, najveću i sl., ili njen direktor za najuspješnijeg. I u tom slučaju treba navesti koja je organizacija dodijelila priznanje /nagradu/ i na koji se period odnosi. 
 1. Banke se u međusobnim odnosima pridržavaju svih važećih propisa i pravila kao i u poslovanju s drugim subjektima,  s posebnim naglaskom na zaštiti interesa bankarske struke i korektnosti u odnosima i provođenju poštene tržišne utakmice, vodeći računa   o čuvanju dobrog ugleda drugih banaka.
 2. Nisu dopušteni nekorektni oblici konkurenstke borbe. Takvi oblici uključuju,  ali nisu ograničeni na: nerazumno niske cijene bankarskih usluga, neetičko pribavljanje informacija o konkurentskoj banci i širenje bilo kakvih, a posebno neistinitih, informacija o njima.
 3. Nisu dopuštreni nekorektni oblici saradnje s konkurentima.Takvi oblici uključuju, ali nisu ograničeni na sve aktivnosti vezane  uz dogovaranje o cijenama bankarskih proizvoda, podjeli tržišta,  ili bilo kojem sličnom udruživanju zatvorenog tipa radi sticanja povlaštene tržišne pozicije.  
 1. Ako se pojave problemi ili nesuglasice između banaka koje su prihvatile Kodeks, banke se obavezuju da će nastojati naći rješenje u međusobnom dijalogu, zasnovanom na principima dobre bankarske prakse. Ako direktni dijalog dviju (ili više) strana ne dovede do rješenja, banke će pokušati riješiti spor posredovanjem Udruženja.
 2. Povrede pravila ovog Kodeksa i sporovi među bankama potpisnicama Kodeksa koje proizilaze iz njihovih međusobnih odnosa biće rješavani prema pravilima Suda časti Udruženja.
 3. Svaka strana  u postupku pred Sudom časti u potpunosti će prihvatiti odluke  Suda časti.
 4. Kada postoji osnovana sumnja da određena banka krši odredbe Kodeksa ili zakona, svaka zainteresirana strana, uključujući i medije i javnost, ima pravo od banke tražiti izjašnjenje i dobiti odgovor u roku od 10 dana.
 5. Ukoliko se banka ogluši na zahtjev za izjašnjenje ili ne pruži odgovarajuće dokaze da posluje u skladu sa Kodeksom i zakonskim propisima, zainteresirana strana ima pravo podnijeti prijavu Sudu časti Udruženja.
 6. Sud časti će u roku koji je propisan procedurama Suda časti razmotriti opravdanost prijave, nepristrasno utvrditi činjenice i objaviti odluku.
 7. Sud časti, nakon sprovedenog postupka utvrđivanja odgovornosti, izriče sljedeće mjere:
  • Opomena sa objavljivanjem u informativnom biltenu Udruženja;
  • Javna opomena sa objavljivanjem u sredstvima javnog informiranja;
  • Isključenje iz članstva Udruženja.
  • Druge mjere predviđene aktima Udruženja.
 8. Mjeru isključenja iz članstva Udruženja  Sud časti će, nakon sprovedenog postupka  utvrđivanja odgovornosti, izreći banci koja:
  • ponovi povredu Kodeksa za koju joj je već izrečena javna opomena;
  • bitno povrijedi ugled bankarskog sistema, njegovih institucija ili pojedinih 
   članica Udruženja.

III PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 1. Ovaj Kodeks stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se po isteku 90 dana od dana usvajanja.Članice Udruženja uskladit će svoje poslovanje odredbama Kodeksa do 31.12. 2006. godine.
 2. Bilo koja članica Udruženja, može dati incijativu za izmjene i dopune Kodeksa. Izmjene i dopune usvajaju se  po istom postupku kao i kod donošenja Kodeksa.
 3. Tekst Kodeksa dostupan je javnosti na web stranici Udruženja: www.ubbih.ba

Sarajevo,  13.12.2005.g.

Broj: I-265/05

PREDSJEDNIK
MIRSAD LETIĆ