Imenovan novi saziv Upravnog odbora UBBiH

Imenovan novi saziv Upravnog odbora UBBiH

Dana 12.12.2023. godine održana je 41.Skupština Udruženja banaka BiH. Na Skupštini su prisustvovali predsjednici uprava 22 komercijalne banke - članice UBBiH.

Na sjednici je donesena odluka o imenovanju novog saziva Upravnog odbora UBBiH, na mandatni period od godinu dana, počev od 01.01.2024. godine. Broj članova je povećan sa sedam na devet, kako bi se bankama članicama omogućilo što veće učešće u aktivnostima UBBiH.
Za članove Upravnog odbora izabrani su:
Amina Mahmutović, predsjednik Uprave Unicredit bank dd Mostar,
Edin Hrnjica, član Uprave Raiffeisen bank dd BiH,
Samir Mustafić, predsjednik Uprave Asa banka dd Sarajevo
Siniša Adžić, predsjednik uprave Nova banka ad Banjaluka,
Goran Babić, predsjednik Uprave NLB banka ad Banjaluka,
Jasmin Spahić, predsjednik Uprave Addiko bank dd Sarajevo
Srđan Kondić, predsjednik Uprave Addiko bank ad Banjaluka
Alek Bakalović, predsjednik Uprave BBI bank dd Sarajevo
Igor Jovičić, predsjednik Uprave Atos bank ad Banjaluka

Predsjedavajući Skupštinom UBBiH zahvalio se ranijim članovima Upravnog odbora, te novim članovima poželio uspješan rad.
Na Skupštini je usvojen i Program rada Udruženja banaka BiH za 2024. godinu kao i Financijski plan za 2024. godinu.

Također, kroz zajedničku aktivnost posebno formirane Komisije pri UBBiH koja je radila na izradi internih akata UBBiH, pod pokroviteljstvom Upravnog odbora, usvojen je predloženi tekst izmjena Statuta UBBiH, te Poslovnik o radu Skupštine UBBiH i Poslovnik o radu Upravnog odbora UBBiH. Skupština je usvojila i Etički kodeks Udruženja banaka BiH.
Prisutni su iskazali zadovoljstvo radom Udruženja te spremnost da podrže svaku aktivnost koja je od interesa za bankarski sektor i društvo u cjelosti.