4. Komisija za sprječavanje pranja novca

4. Komisija za sprječavanje pranja novca

Dana 21.03.2019. održana je 4. sjednica Komisije za sprječavanje pranja novca

Komisija je razmatrala pitanja vezana za novu AMLS aplikaciju za izvještavanje o sumnjivim transakcijama koja je u fazi zavrsnog testiranja. Dogovoreno je da se uputi dopis SIPA sa molbom da se ostavi bankama najmanje 60 dana za kreiranje svojih internih akata i implementaciju nove aplikacije. Komisija je razmatrala i problematiku pruzanja bankarskih usluga klijentima iz kategorije izbjeglice/migranti kojom prilikom su prezentirani akti Ministarstva sigurnosti BiH i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.
Komisija je informisana da je formirana Radna grupa za izradu novog Zakona o sprječavanju pranja novca u BiH. Jednoglasno je zaključeno da je potrebno uvesti u novi Zakon: elektronski potpis, elektronski dokumenti i digitalna identifikacija klijenata.
Na sjednici je dogovoreno zakazivanje redovnog sastanka KUPIT-a do kraja maja tekuće godine.