Sjednica Komisije za pravnu regulativu

Sjednica Komisije za pravnu regulativu

Na sjednici je usvojen plan i program rada za novi mandatni period.

Razgovarano je o pravnim pitanjima vezanim za elektronski potpis, prinudnoj naplati te uvođenju standardiziranog platnog naloga za unutrašnji platni promet. Izražena je potreba organiziranja radno konsultativnih sastanaka obzirom na implementaciju odredbi entitetskih zakona o bankama kao i pratećih podzakonskih akata.