Sjednica Komisije za mjerenje i upravljanje rizicima

Sjednica Komisije za mjerenje i upravljanje rizicima

Na sjednici Komisije je dogovoren Plan i program rada za novi mandatni period, te razgovarano o novom regulatornom okviru propisanim novim entitetskim zakonima o bankama.

Fokus je dat na kontrolne funkcije u bankama, te zaključeno da kontrolna funkcija upravljanja rizicima treba biti uspostavljena unutar CRO linije s direktnom odgovornošću prema NO. Jednoglasan stav članova komisije je da se limiti trebaju nastaviti pratiti i izvještavati prema regulatoru na mjesečnoj razini, a ne na dnevnoj razini, a obzirom na činjenicu da se svi podaci neophodni za praćenje istih ne mogu osigurati na dnevnoj razini. Ponovo je naglašena potreba objavljivanja i za sve dostupnosti tumačenja i mišljenja koje agencije za bankarstvo daju bankama pojedinačno.