Sastanak u Finansijsko informatičkoj agenciji (FIA)

Sastanak u Finansijsko informatičkoj agenciji (FIA)

Na zahtjev Komisije UBBiH za računovodstvo i poreze održan je sastanak sa direktoricom FIA, Irmom Borovac i njenim saradnicima na temu novih finansijskih izvještaja za banke. Sastanku su prisustvovali i predstavnici Agencije za bankarstvo FBiH (FBA).

Cilj sastanka je bio da se obrazlože sugestije i prijedlozi bankarskog sektora i dobije podrška za tehnička unaprijeđenja u okviru postojećih obrazaca za finansijsko izvještavanje kako bi se izvještaji koje banke dostavljaju FIA i FBA unificirali.  Nakon diskusije svi učesnici su se složili da je potrebno izvršiti tehničku doradu u okviru propisanih obrazaca za FIA na način da iskazane vrijednosti u obrascu odražavaju princip evidentiranja glavnog posla i svih pripadajućih poslova u banci a vezanih za taj glavni posao. U tom smislu predloženo je dodatno uvođenje konkretnih knjigovodstvenih pozicija iz knjigovodstvenih evidencija u bankama u postojeće obrasce propisane za bilans stanja i bilans uspjeha. Predloženim tehničkim izmjenama u okviru FIA obrazaca osigurala bi se unificiranost, konzistentnost finansijskih izvještaja uz osiguranje primjene medjunarodnih standarda finansijskog izvještavanja. Predstavnici FIA i FBA su naglasili da UBBiH prilikom obraćanja Ministarstvu finansija FBiH ima njihovu podršku te da očekuju da će i Savjet za računovodstvo i reviziju koje je pri Ministarstvu podržati ove izmjene.