ODGOVORI NA NAJČEŠĆA PITANJA KLIJENATA VEZANA ZA MORATORIJ NA OTPLATU KREDITA - COVID-19

ODGOVORI NA NAJČEŠĆA PITANJA KLIJENATA VEZANA ZA MORATORIJ NA OTPLATU KREDITA - COVID-19 thumb


1.    Da li će klijentima biti omogućena odgoda u otplati kreditnih obaveza?
Banke primjenju odluke bankarskih agencija o privremena mjerama za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem “COVID-19” koja se odnosi na potraživanja od fizičkih i pravnih lica.
U skladu s ovim odlukama banke će odobriti jednu ili modalitet više mjera koji će klijentima pomoći da lakše premoste ovaj krizni period, te da u narednom periodu uredno izmiruju svoje kreditne obaveze i uspostave održivi model poslovanja.

2.    Ko ima pravo na odgodu u otplati kreditnih obaveza?
Prema odlukama Agencija pravo na posebne mjere mogu ostvariti klijenti koji su direktno ili indirektno pogođeni vanrednim okolnostima izazvanim virusnim oboljenjem „COVID-19“. To znači da je njihova kreditna sposobnost pogoršana, odnosno izvori za otplatu smanjeni čime je onemogućeno ili će biti onemogućeno izmirivanje obaveza prema banci.

Šta to znači u praktičnom smislu?
Ukoliko se radi o klijentu fizičkom licu to znači da:
•    nema mogućnost za rad uslijed oboljenja, boravka u karantenu ili samoizolaciji,
•    nema mogućnost za rad uslijed gubitka posla jer je kompanija u kojoj je radio zapala u probleme zbog korona virusa
•    su klijentu značajno smanjeni prihodi zbog pojave korona virusa
•    drugi slučajevi u kojima je vaša kreditna sposobnost ugrožena zbog korona virusa


Ukoliko se radi o klijentu pravnom licu to znači da:
• mu je smanjena likvidnost/solventnost pojavom korona virusa
• mu dobavljači nisu u mogućnosti isporučivati proizvode ili usluge, te je klijent privremeno obustavio proizvodnju
• su mu kupci prestali raditi ili su smanjili svoje poslovne aktivnosti u značajnom obimu
• su zaposlenici klijenta zaraženi, te je klijent odlukom nadležnih organa morao zatvoriti svoje pogone
• je poslovanje klijenta pretrpjelo štetu na neki drugi način uslijed korona virusa

3. Na koji način klijenti mogu podnijeti zahtjev?
Klijenti samostalno trebaju kontaktirati banku i podnijeti zahtjev za odgodu plaćanja kreditnih obaveza. Zahtjev za odobrenje privremenih mjera za ublažavanje servisiranja obaveza prema banci će se podnositi zavisno od poslovne odluke konkretne banke. U nekim slučajevima će to biti isključivo putem Internet stranice, a kod nekih drugih banaka će moći telefonski i/ili mailom.

Banke mogu pokrenuti moratorij i druge posebne mjere samoinicijativno u okviru redovnog procesa praćenja potraživanja u kašnjenju ukoliko se radi se o klijentu koji je pogođen negativnim efektima vanrednih okolnosti. U ovom slučaju ćete obavijest dobiti putem jednog od bančinih zvaničnih kanala komunikacije.

4. Kakav je proces nakon što klijenti podnesu zahtjev?
Nakon što u zahtjevu navedete razlog zbog kojeg je kreditna sposobnost klijenta pogoršana isti ulazi u proces razmatranja.

U ovom se procesu odlučuje o modalitetu koji je najprimjereniji za rješavanje novonastale situacije.
Nakon toga, banka klijentu putem nekog od zvaničnih kanala komunikacije dostavlja ponudu o kojoj se klijent treba izjasniti na način definisan u ponudi.

5. Šta podrazumijeva privremeni moratorij?
Banke Vam mogu odobriti moratorij sa maksimalnim rokom trajanja do ukidanja proglašenja stanja „Prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine“. Ovaj moratorij znači da će Vam banke odložiti plaćanje obaveza (glavnica i kamata ili samo glavnica, u zavisnosti od procjene mogućnosti klijenta) do ukidanja proglašenja stanja nesreće,

6. Da li se za vrijeme trajanja privremenog moratorija obračunava kamatna stopa na kredit?
U toku privremenog moratorija zaustavlja se obračun dospijeća glavnice, a redovna kamata se nastavlja obračunavati ali ne dospijeva. Nakon isteka privremenog moratorija sva glavnica i obračunata kamata dospijeva, a njihovo se plaćanje vrši prema modalitetu posebnih mjera koje klijent dogovori sa Bankom ili nakon isteka privremenog moratorija ukoliko poseban modalitet ne bude ugovoren.

7. Da li će klijenti u ovom slučaju plaćati zateznu kamatu?
U periodu privremenog moratorija neće se obračunavati niti naplaćivati iznos zatezne kamate.

8. Šta u ovom slučaju biva s trajnim nalogom ili administrativnom zabranom klijenta?
Trajni nalog uspostavljen za izmirenje obaveza prema bankama će Vam biti ukinut odmah po odobrenju privremene mjere.
Ako Vam se rata skida putem administrativne zabrane potrebno je da po odobrenju privremene mjere Vi informišete Vašeg poslodavca da zaustavi administrativnu zabranu tako što ćete mu poslati ponudu od banke i dokaz da ste je prihvatili, kako se u vrijeme trajanja moratorija ne bi vršile obustave na platu.

9. Ima li rok u kojem trebam podnijeti zahtjev za olakšice?
Trenutno rok do kada možete podnijeti Vaš zahtjev nije ograničen. Banke će prioritetno obrađivati zahtjeve klijenata koji su direktno pogođeni krizom, pa tek onda sve druge.

10. Šta nakon prestanka stanja “prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine”?
Ukoliko klijent bude u mogućnosti, nastavlja otplatu prema postojećem ugovoru, uz obavezu da dug nastao tokom moratorija plati prema modalitetu koji dogovori sa bankom, uz potpisivanje novog otplatnog plana.
Ukoliko po završetku stanja nesreće klijent i dalje ne bude mogao nastaviti otplatu prema postojećem ugovoru, može se obratiti banci za neku od olakšica, gdje će biti potrebno da u banci potpiše svu potrebnu dokumentaciju za jedan od ponuđenih i prihvaćenih modaliteta. Tada će biti uzete u obzir sve obaveze koje klijent nije plaćao tokom privremenog moratorija. U ovom slučaju kamatna stopa će biti ista kao što je bila definisana postojećim ugovorom. Banke neće naplaćivati dodatne naknade za izvršene usluge u vezi sa predmetnom modifikacijom, a klijent će snositi eventualne ostale troškove koji nastanu ovom modifikacijom.


11. Koje mjere banke mogu klijentu ponuditi po isteku privremenog moratorija?
U skladu s kreditnom analizom i uvrđivanjem primjerenog modaliteta, posebne mjere koje Vam mogu biti ponuđene u okviru modaliteta su:
- moratorij, odnosno odgoda u otplati kreditnih obaveza do maksimalno 6 mjeseci (ne računajući privremeni moratorij),
- uvođenje „grace“ perioda za otplatu glavnice kreditnih obaveza u slučaju kredita koji se otplaćuju anuitetno na period od najduže 6 mjeseci,
- produženje krajnjeg roka za otplatu kredita koji se otplaćuju anuitetno,
- odobravanje dodatnog iznosa izloženosti za potrebe prevazilaženja trenutnih poteškoća sa likvidnošću,
- druge mjere koje banke poduzimaju u cilju olakšanja servisiranja Vaših kreditnih obaveza.

12. Kakav je tretman klijenata koji se nalaze u kašnjenju preko 90 dana još i prije
stupanja na snagu Odluke o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem “COVID-19”?

I ove klijente banka može dalje restrukturirati, ali u skladu sa važelim internim aktima i Odlukom o upravljanju kreditnim rizicima.