Konsituirajuća sjednica Komisije za fizičku sigurnsot

Konsituirajuća sjednica Komisije za fizičku sigurnsot

Dana 28.05.2021.godine, održana je prva-konstituirajuća sjednica Komisije za fizičku sigurnost.

Pored konstituisanja i medjusobnog upoznavanja dogovoren je Plan i program rada za mandatni period 2021-2023 godina. Zajednički je konstatovana potreba za unaprijedjenjem komunikacije sa inspekcijskim službama iz segmenta fizičke zaštite sa ciljem unaprijedjenja postojeće prakse. U tom cilju su dogovoreni naredni koraci.