Konkurs/natječaj za prijem u radni odnos direktora Udruženja banaka BiH

Konkurs/natječaj za prijem u radni odnos direktora Udruženja banaka BiH

Na osnovu člana 30. i člana 40. Statuta Udruženja banaka Bosne i Hercegovine i Odluke Upravnog odbora o raspisivanju konkursa za izbor direktora Udruženja banaka BiH broj I-134/23 od dana 22.09.2023. godine Udruženje banaka Bosne i Hercegovine raspisuje  konkurs/natječaj za prijem u radni odnos direktora Udruženja banaka BiH.

Opšti uslovi:
 • Da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine;
 • Da ima prebivalište na teritoriji BiH;
 • VSS - VII stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa koje se vrednuje sa 240 ECTS bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja; 
 • Pet godina relevantnog iskustva u finansijskom sektoru na rukovodećim pozicijama;
 • Poznavanje engleskog jezika;
 • Da nije u sukobu interesa u odnosu na Udruženje banaka BiH (član Nadzornog odbora banke, dioničar banke ili na drugi način povezano lice sa bilo kojom bankom članicom Udruženja banaka BiH) u momentu zaključivanja Ugovora o radu po ovom konkursu;
 • Da je na osnovu dosadašnjeg ponašanja moguće opravdano zaklјučiti da će pošteno i savjesno obavlјati poslove direktora Udruženja banaka BiH;
 • Da ima dobar ugled i dobru poslovnu reputaciju sve u skladu s propisima koji uređuju bankarsko poslovanje te da ima odgovarajuće kvalifikacije, stručna znanja, vještine i iskustvo potrebno za obavljanje svojih dužnosti.
Opis poslova:
 • zastupa Udruženje u pravnom prometu;
 • rukovodi radom Udruženja i organizira  rad; 
 • odgovoran je za zakonitost rada Udruženja;
 • odlučuju o upotrebi sredstava za realizaciju ciljeva  i djelatnosti  Udruženja;
 • Naredbodavac je u izvršenju finansijskog plana Udruženja;
 • stara se o izvršenju odluka, zadataka i zaključaka Skupštine i Upravnog odbora Udruženja;
 • podnosi izvještaj o radu Skupštini;
 • priprema i predlaže nacrt budžeta za rad Udruženja, Upravnom odboru i Skupštini;
 • stara se o pravilnom korištenju imovine Udruženja o urednom obavljanju materijalno   finansijskog poslovanja, zakonitom i blagovremenom vršenju stručnih i administrativnih poslova;
 • koordinira rad organa Udruženja i donosi odluke o pitanjima rada Udruženja, osim onih koji su u isključivoj nadležnosti Skupštine i Upravnog odbora Udruženja;
 • obavlja i druge poslove koje je povjerilo Upravni odbor i Skupština Udruženja.
Uz prijavu na konkurs kandidat je obavezan priložiti dokaze o ispunjavanju gore navedenih uslova:
 • Detaljnu biografiju sa kontakt detaljima;  
 • Ovjerenu kopiju diplome o stručnoj spremi;
 • Uvjerenje o državljanstvu;
 • Uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu u struci;
 • Dokaz o aktivnom znanju engleskog jezika;
 • Najmanje jedna preporuka od lica koje uživa ugled u bankarstvu.
Direktor Udruženja imenuje se na mandatni period od 4 godine.
 
Vaše podatke ćemo smatrati strogo povjerljivim.
 
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati, a dostavljena dokumentacija ne podliježe vraćanju.
 
Samo kandidati koji uđu u uži izbor će biti kontaktirani i uključeni u daljnji selekcijski proces. Za kandidate koji uđu u uži izbor Udruženje banaka BiH zadržava pravo traženja dodatne dokumentacije kojom se dokazuju Opšti uslovi konkursa.
 
Konkurs ostaje otvoren 15 (slovima: petnaest) dana od dana objavljivanja, odnosno do 20.10.2023. godine.
 
Prijave na konkurs slati u zatvorenoj koverti na adresu:
 
Udruženje banaka Bosne i Hercegovine
Fra Anđela Zvizdovića A/10
71000 Sarajevo
Sa naznakom: Prijava na konkurs za prijem u radni odnos direktora Udruženja banaka BiH
Lokacija: Sarajevo (Rad iz firme)
Broj izvršilaca: 1
Datum objave: 05.10.2023.
Trajanje oglasa: 15 dana (ističe 20.10.2023.)