Karlheinz Dobnigg: Čeka nas dinamična godina ispunjena jačanjem bankarskog sektora i podrškom poslovnom okruženju

Karlheinz Dobnigg: Čeka nas dinamična godina ispunjena jačanjem bankarskog sektora i podrškom poslovnom okruženju

INTERVJU Karlheinz Dobnigg, predsjednik Udruženja banaka BiH 

Šta očekujete od 2017. godine kada je riječ o bankarsko-finansijskom sektoru BiH?

-         Bankarski sektor je najbolje regulisan, kontrolisan i organizovan sektor u BiH, te ćemo naše aktivnosti u tekućoj godini usmjeriti ka održavanju navedenog, ali i ka tome da damo svoj doprinos kako bi i drugi ekonomski sektori i institucije napravili značajne i kvalitetne iskorake. Već niz godina izraženo je povjerenje građana u banke, te je zabilježen rekordan nivo štednje. U 2017. godini se očekuje donošenje seta novih zakona vezanih za bankarstvo, kao i pratećih podzakonskih akata.

Da li su likvidnost, profitabilnost i kapitaliziranost komercijalnih bh. banaka na zadovoljavajućoj razini?

-         Iako je nezahvalno općenito govoriti s obzirom da različiti tržišni učesnici imaju različite pozicije, može se reći da su likvidnost, profitabilnost i kapitaliziranost bankarskog sektora zadovoljavajući, iz čega se može zaključiti da je ovaj sektor i dalje ostao stabilan i siguran. Dok je održavanje likvidnosti u tržišnoj ekonomiji stalna obaveza banaka i ključna pretpostavka za njihovu održivost na tržištu, profitabilnost ne treba cijeniti samo kroz nivo ostvarenog finansijskog rezultata nego treba uzeti u obzir i druge bitne faktore koji utječu na održivost i kvalitet zarade. Pri tome adekvatnost kapitaliziranosti banaka zavisi od nivoa neto kapitala, s jedne, i ukupnog rizika aktive, s druge strane. 

 

Zakonsko uređenje bankarskog sektora

Kako ocjenjujete nove zakone o bankama?

-         Prijedlogom Zakona o bankama, koji je utvrdila Vlada FBiH, prihvaćene su određene primjedbe i sugestije Udruženja banaka BiH. Svi prijedlozi koje je dalo Udruženje banaka BiH imaju za cilj jačanje finansijskog sektora kao i održavanje ključne funkcije banaka. Ipak, najrealnije je komentare i konkretnu ocjenu ovog Zakona dati po njegovom finalnom usvajanju.

Na koji način bi se mogao aktivirati kreditni potencijal banaka?

-         Prije svega, podsjetit ću na politiku Centralne banke od 2009. godine vezanu za smanjenje stope obavezne rezerve i smanjenje nivoa naknada na viškove obaveznih rezervi u cilju stimulisanja kreditne aktivnosti u bankarskom sektoru. Ovi efekti su bili veoma ograničenog uspjeha budući da komercijalne banke imaju jasna pravila da kratkoročne izvore/depozite u lokalnoj valuti do jedne godine mogu plasirati isključivo u kredite kratkog roka u lokalnoj valuti.

Stoga banke koje imaju velik priliv sredstava kratkog roka dospijeća i depozita po viđenju ostaju veoma ograničene lokalnom regulativom kako i gdje mogu plasirati sredstva. Budući da privredi i tržištu nisu zanimljivi krediti kratkog roka dospijeća, banke su bile uglavnom primorane da ovaj višak sredstava drže na računima kod CBBiH.

Slična situacija je i sa mjerom CBBiH koja se primjenjuje od jula prošle godine, o povećanju obavezne rezerve na 10% na sve depozite i izvore bez obzira na rok dospijeća i uvođenje negativne kamatne stope na sredstva iznad obavezne rezerve.

U skladu s navedenim može se zaključiti da postojeća regulativa djeluje destimulativno na kreditnu aktivnost banaka, te je potrebno njeno prilagođavanje kroz otvoren dijalog s nadležnim tijelima.

Udruženje banaka BiH jedno je od rijetkih udruženja na nivou BiH koje uspješno djeluje. Da li očekujete da tako bude i u budućnosti?

-         S obzirom na stabilnost bankarskog sektora u cjelini, iskreno vjerujem da će saradnja banaka kroz Udruženje i dalje biti uspješna te da će se i pored jake konkurencije temeljiti na fer pristupu. Naime, programski ciljevi Udruženja su definisani na osnovu zajedničkih ciljeva cijele bankarske zajednice. U skladu s tim ćemo moje kolege i ja sarađivati sa svim relevantnim institucijama, ali i pružati usluge savjetovanja o pitanju razvoja finansijskog sektora.

Na koje probleme ćete usmjeriti svoj fokus tokom Vašeg mandata u Udruženju banaka BiH?

-         I u tekućoj godini Udruženje će se nastaviti baviti aktuelnim temama kojima se kontinuirano bavi.  

U fokusu našeg djelovanja će biti insistiranje na aktivnoj ulozi u aktivnostima predviđenim Pismom namjere iz Produženog aranžmana koji je BiH potpisala sa Međunarodnim monetarnim fondom, aktivnostima predviđenim preporukama FATF-a u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, te Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji.

U 2017. godini se očekuje donošenje seta novih zakona vezanih za bankarstvo, te će implementacija ove regulative zahtijevati prioritetan angažman Udruženja. Kao i uvijek nastavit ćemo insistirati na harmoniziranosti i konzistentnosti zakonskih i podzakonskih rješenja, zahtijevajući da odredbe budu jasne i precizne.

U skladu s navedenim, očekujem da će ovo biti dinamična godina, ispunjena velikim brojem zadataka usmjerenih na dalje jačanje bankarskog sektora te na pružanje podrške poslovnom okruženju.

Da li je zakonski okvir u kojem djeluju bh. banke harmoniziran s EU standardima?

-         Kada je riječ o usklađenosti zakonskog okvira u kojem djeluju bh. banke sa EU standardima, a prema postojećoj legislativi, mogu reći da su određena zakonska rješenja i odluke u BiH mnogo oštriji od onih koje su na snazi u Evropskoj uniji. Ovo tržište je rizičnije nego tržište EU, ali treba imati na umu da se kontinuirano provode aktivnosti vezane za povećanje adekvatnosti kapitala, kao i za smanjenje nivoa nekvalitetnih kredita, odnosno aktivnosti na usklađivanju s Bazel II principima. Dodatno, u zakonima ima i elemenata Bazela III na način da su pojačane odredbe za izvještavanje, odnosno finansijske izvještaje, kao i odgovornosti društva za reviziju.

U skladu s Pismom namjere upućenim MMF-u u junu 2015. godine, harmonizacija finansijskog sektora s direktivama i regulativom EU podrazumijeva pripremu i donošenje novih zakonskih rješenja s ciljem poboljšanja performansi bankarskog sektora. Slijedom toga su početkom ove godine u RS-u stupili na snagu Zakon o bankama i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za bankarstvo, dok je u FBiH donošenje ovih zakona u toku. Također, u toku je i usklađivanje Zakona o osiguranju depozita sa Zakonom o bankama te se u narednom periodu očekuje usvajanje izmjena i dopuna ovog zakona.

Namjeravate li ostvariti kontakte sa predstavnicima zakonodavne i izvršne vlasti?

-         Kako sam i prethodno istakao, obavljajući naše kontinuirane aktivnosti i ove godine ćemo sarađivati s predstavnicima zakonodavne i izvršne vlasti. Postojeću saradnju koju imamo s institucijama na entitetskom i državnom nivou ćemo nastojati da unaprijedimo, a kreirat ćemo i nove kontakte ukoliko se za to ukaže potreba.

Koji su najveći problemi s kojim se bankari u BiH trenutno susreću?

-         Pored novih zakonskih rješenja, te kontinuiranih aktivnosti na kojima bankarski sektor radi, a koje sam prethodno spomenuo, u ovom kontekstu bih želio istaći neizvjesnost oko uvođenja FATCA regulative u BiH koja je i dalje prisutna. U skladu s navedenim, Udruženje će u ime svih banaka i dalje insistirati na jedinstvenom modelu koji štiti interese bankarske zajednice u BiH.

 

Spajanje domaćih banaka

Na tržištu je u protekloj godini došlo do spajanja nekih, uglavnom domaćih banaka. Smatrate li da je to dobar smjer i da li domaće banke uopće mogu naći svoje mjesto na tržištu BiH, na kojem dominiraju banke članice velikih evropskih bankarskih grupacija?

-         Uzmemo li u obzir ključne pokazatelje bankarskog sektora BiH i učešće pet najvećih igrača na tržištu, posljednja spajanja četiri domaće banke ne iznenađuju. Naime, proces konsolidacije banaka u BiH je neizbježan s obzirom na zasićenost i veoma veliku koncentraciju bh. bankarskog sektora te na veoma intenzivnu konkurenciju i prilično slab rast ukupnog bankarskog tržišta u posljednjih nekoliko godina.

Pokazatelji za prvih šest mjeseci prošle godine prema kojima je pet najvećih bankarskih grupacija, od ukupno 25 banaka, imalo čak 64,4% učešća u aktivi bankarskog sektora, jasno ukazuju na nesrazmjer između ukupnog broja banaka i udjela na tržištu.

U skladu s navedenim, smatram da je proces konsolidacije, jačanja i okrupnjavanja banka u BiH neizbježan i zapravo veoma koristan u smislu daljnjeg jačanja stabilnosti i povjerenja klijenata u bankarski sektor.

Kako ocjenjujete rad agencija za bankarstvo, kao i Agencije za osiguranje depozita BiH, koja je nakon dugo vremena bila aktivna kada su u pitanju osigurani depoziti?

-         Zadovoljstvo mi je osvrnuti se na fer i partnersku saradnju koju imamo s ovim institucijama, a čije je polazište Memorandum o saradnji koji smo potpisali. Ova saradnja, čiji kvalitet kontinuirano nastojimo ojačati, se ogleda kroz redovne pojedinačne kontakte i učešće u radu zajedničkih skupova. Naime, struka i nadležne institucije ulažu zajedničke napore kako bismo pokušali pronaći najbolja rješenja vezana za aktuelnu problematiku, uz transparentnost rada i primjenu najviših standarda.

Direktor ste Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina. Da li ste zadovoljni rezultatima poslovanja u prošloj godini i kako ocjenjujete konkurenciju?

-         Kada je riječ o Raiffeisen banci mogu reći da kontinuirano uspješno odgovaramo na promjene s kojima se bankarstvo susreće u današnjem izazovnom okruženju. Sa zadovoljstvom ističem da smo u protekloj godini ostvarili rast u svim segmentima poslovanja, ostavili značajan pečat na tržištu i ostali jedan od najvećih učesnika. Navedeno je rezultat aktivnosti na prilagođavanju naše ponude tržišnim trendovima i sofisticiranim zahtjevima klijenata. Tako smo početkom prošle godine klijentima omogućili online apliciranje za kredite i kartice. Dodatno, početkom ove godine uveli smo uslugu Viber Chat komunikacije sa Bankom te otvorili prvu digitalnu poslovnicu. Također, prepoznali smo potrebu za proširenjem naše poslovne mreže koja predstavlja jedan od primarnih kanala komunikacije s klijentom te smo u drugoj polovini godine otvorili dvije nove poslovnice i proširili našu mrežu u BiH koja sada ima ukupno 96 poslovnica. U periodu koji je pred nama, nastavljamo pratiti razvoj tehnologije u cilju modernizacije usluge, interakcije i međusobnog povjerenja s našim klijentima.