Cilj Uredbe - usklađivanje sa standardima FATF

Cilj Uredbe - usklađivanje sa standardima FATF

Cilj uredbe Vlade Republike Srpske o izmjenama i dopunama uredbe o iznošenju i unošenju efektivnog stranog novca, konvertibilnih maraka, čekova i hartija od vrijednosti jeste ispunjavanje obaveza iz Akcionog plana BiH za otklanjanje nedostataka u borbi protiv pranja novca.
Cilj je i harmonizacija sistema sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma sa standardima i preporukama Radne grupe za finansijske mjere protiv pranja novca /FATF/.
Uredbu je Vlada Republike Srpske utvrdila u srijedu, 26. aprila, a ispunjavanje obaveza iz Akcionog plana BiH doprinijelo bi uklanjanju BiH sa FATF "sive liste", rečeno je Srni u Ministarstvu finansija Republike Srpske.
Uredbom o iznošenju i unošenju efektivnog stranog novca, konvertibilnih maraka, čekova i hartija od vrijednosti propisani su uslovi i način unošenja i iznošenja efektivnog stranog novca, konvertibilnih maraka, čekova i hartija od vrijednosti u putničkom saobraćaju, poštanskim i drugim pošiljkama u inostranstvo i iz inostranstva.
Predviđeno je da se iznos koji fizičko lice može iznijeti iz zemlje povećava sa 2.500 evra na 10.000 evra, uz efektivni strani novac koji je prijavio pri ulasku u zemlju i koji je podigao sa deviznog računa, odnosno devizne štedne knjižice, o čemu dobija ispravu od banke.
Propisuje se obaveza fizičkom licu da, osim efektivnog stranog novca, konvertibilnih maraka i čekova, prijavi hartije od vrijednosti i sve ostale fizički prenosive instrumente plaćanja u skladu sa propisom kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.
Međunarodne obaveze BiH i Republike Srpske u oblasti sprečavanja pranja novca i borbe protiv finansiranja terorizma proizlaze iz članstva u Komitetu Savjeta Evrope za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti /Manival/, pokrenute posebne procedure u okviru FATF i Konvencije Savjeta Evrope o pranju, traženju, zapljeni i oduzimanju prihoda stečenih kriminalom i finansiranju terorizma, čija je BiH potpisnica.
Preporuke FATF postavljaju sveobuhvatan i konzistentan okvir mjera koje države treba da primijene da bi se borile protiv pranja novca i finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila je 27. aprila, po hitnom postupku, Zakon o dopuni Zakona o društvima za osiguranje čiji je cilj harmonizacija sistema sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma sa standardima FATF.