Bankari traže jasnu primjenu Zakona o deviznom poslovanju u FBiH

Bankari traže jasnu primjenu Zakona o deviznom poslovanju u FBiH

Udruženje banaka BiH (UBBiH) uputilo je Ministarstvu finansija Federacije BiH dopis u kojem traži donošenje pozdakonskih akata vezanih za Zakon o deviznom poslovanju u Federaciji BiH i dostavu tumačenja koja će omogućiti jasnu i standardiziranu primjenu Zakona. Udruženje banaka BiH upozorava da Zakon koji je 2010. godine stupio na snagu i danas, nakon pet godina, nije do kraja implementiran. Udruženje se u više navrata obraćalo sa zahtjevima za određena tumačenja Zakona kao i za uvažavanje prakse gotovinskog EUR prometa u FBiH (važila do donošenja novog Zakona), no do danas je izostala bilo kakva akcija. Zbog nejasnih odredbi i nepostojanja provedbenih akata banke su prinuđene da za svaku pojedinačnu transakciju „traže dodatni papir“ što stvara nepotrebnu nervozu i troškove.  Udruženje banaka u BiH navodi niz kontradiktornosti, na koje su upozoravali prilikom kreiranja Zakona i nakon njegovog donošenja. Između ostalog, u Zakonu se definišu predstavništva, podružnice i drugi organizacioni dijelovi stranih pravnih lica upisanih u registar nadležnog organa u Bosni i Hercegovini kao rezidenti, dok Pravilnik o uslovima i načinu otvaranja, vođenja i zatvaranja računa nerezidenata, iste subjekte stvrstava u nerezidente. Takođe, pomenuti Pravilnik pod obaveznim dokumentima potrebnim za otvaranje računa u banci navodi i potvrdu Porezne uprave FBiH da je nerezident kod nje upisan u registar nerezidenata. Porezna Uprava FBiH do danas nije uspostavila registar nerezidenata niti vrši dodjelu identifikacijskih brojeva (JIB) nerezidentima, što je direktno u koliziji sa navedenim. U Zakonu se pod plaćanjima i prenosima na osnovu tekućih poslova navode i umjerene doznake na ime troškova za izdržavanje porodice. Međutim, Ministarstvo finansija do danas nije definisalo koliko u valuti ili KM iznosi “umjerena doznaka”. Isti slučaj je sa uslovima i načinom ličnih i fizičkih prenosa stranih sredstava plaćanja i domaće valute, koje prema Zakonu treba da propiše Vlada Federacije BiH, ali to do danas nije urađeno. 
Zakon precizira da se prenos kapitala po osnovu sticanja, prodaje i likvidacije direktnih investicija u inostranstvo vrši slobodno samo ako je taj posao registrovan i izvršen u skladu sa propisima koji regulišu vanjskotrgovinsko poslovanje.

- Apsurd je da Zakon o spoljnotrgovinskoj politici BiH donešen 1998 godine i da pokriva samo poslovne subjekte, tako da bilo kakvo investiranje fizičkih lica u inostranstvo u skladu sa članovima Zakona nije dozvoljeno, što sigurno nije bila namjera zakonodavca prilikom donošenja Zakona o deviznom poslovanju 2010. godine, upozorava UBBiH. Svi ovi primjeri kolizije, nesklada i nedorečenosti, smatraju u UBBiH, dokaz su za neophodnost što bržeg donošenja podzakonskih akata. 

Pritom, u Udruženju banaka BiH podsjećaju na raspravni sastanaki banaka na temu provedbenog akta za ino-platni promet kao i primjene Zakona, od 16.01.2014.godine, kada je zaključeno da podzakonska akta trebaju uključiti i odredbe koje se tiču regulative vezane za sprječavanje pranja novca, te primijeniti međunarodno preuzete obaveze. Stavovi kreirani tom prilikom aktuelni su i danas. Kad je riječ o primjeni međunarodnih obaveza, one su vidljive iz obrazloženja Vlade FBiH datog uz Prijedlog Zakona o deviznom poslovanju dostavljenog Parlamentu FBiH, a odnosi se na prilagođavanje zakonodavstva Bosne i Hercegovine kriterijima i praksi Evropske unije. Naime, Programom mjera za provedbu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa EU od 1. januara do 31. decembra 2010. godine predviđeno je donošenje novog Zakona o deviznom poslovanju do kraja ove godine, kojim će se postepeno izvršiti liberalizacija tekućih i kapitalnih transakcija. Sporazumom je preuzeta obaveza liberalizacije finansijskih kredita sa rokom dospijeća dužim od jedne godine, dok se odobravanje kratkoročnih finansijskih kredita neće liberalizovati do isteka pete godine od stupanja Sporazuma na snagu. Po isteku pete godine od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma, predviđeno je da Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje utvrdi detaljne aranžmane za potpunu primjenu pravila Zajednice o kretanju kapitala.“

Kako je sa 01.06.2015.godine stupio na snagu Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između EU i BiH, u Udruženju banaka smatraju da problematika vezana za devizno poslovanje u BiH te preuzete obaveze od strane BiH, zahitjevaju konkretan angažman i odgovore na postavljena pitanja. Udruženje banaka BiH  je dostavilo vlastiti materijal pod nazivom: „Primjena entitetskih zakona o deviznom poslovanju“ od 01.10.2010 godine", za koji smatraju da je u najvećem dijelu i danas aktuelan i traži pojašnjenja i tumačenja. Materijal sadrži i određene konstatacije i prijedloge za harmoniziranje entitetskih zakona o deviznom poslovanju među kojima postoji značajan stepen neusaglašenosti.

 U prilogu dopis UBBiH Ministarstvu finansija FBiH