Sandra Lonco, direktorica MF Banke a.d. BanjaLuka: - Manje domaće banke uspješno ispunjavaju svoju ulogu

Sandra Lonco, direktorica MF Banke a.d. BanjaLuka: - Manje domaće banke uspješno ispunjavaju svoju ulogu

   Kako ocjenjujete bankarski sektor u RS i BiH, generalno?

Neću reći ništa novo ako utvrdim da se radi o, sveukupno, najuspješnijem sektoru privrede i ujedno najuređenijem, u smislu i legislative i regulative. Većina banaka posluje uspješno, vršeći svoju ključnu ulogu, koja je pružanje različitih tipova finansijskih usluga i privredi i stanovništvu. Strane banke, koje su ušle na tržište, tokom proteklih godina su sa sobom donijele i prenijele neke najbolje prakse bankarskog poslovanja u razvijenijim i bankarskim i ekonomskim sredinama. Manje domaće banke, tj. banke u pretežnom vlasništvu domaćih akcionara, sa druge strane, uspješno ispunjavaju svoju ulogu, orijentišući se na neke specifične oblasti djelovanja ili na pružanje nekih specifičnijih usluga svojim kijentima. Sve u svemu, mišljenja sam da bankarski sektor ispunjava svoju ulogu i misiju.

Koji su osnovni problemi u funkcionisanju bankarsko-finansijskog sistema?

- Kao bitan, ekonomski, dio nekog društva ili zajednice banke prate sveukupne trendove razvoja istih. Nema jakog bankarskog sektora bez jake privrede i obratno. Banke u BiH se, u osnovi, suočavaju sa svim problemima koje prate ovu fazu društvenog i ekonomskog razvoja. To se, prevashodno, odnosi na loše ekonomske trendove i zastoje u razvoju privrede, posebno sektora malih i srednjih preduzeća, koja su okosnica razvoja i mnogih razvijenih ili čak i visokorazvijenih zemalja u okruženju i šire. Drugim riječima, BiH, čini se, još uvijek prolazi kroz određeni period tranzicije ka punoj tržišnoj ekonomiji i razvoju i to, naravno, ima svoje posljedice i na funkcionisanje, odnosno razvoj, bankarskog sektora u cjelini.

Kako ocjenjujete  zakonski okvir u kojem djeluju komercijalne banke u RS i BiH?

- Svi propisi, koji uređuju bankarski sektor u BiH, su u najvećoj mjeri usklađeni sa međunarodnim standardima i dobrim dijelom su, praktično, kao takvi i prenešeni. Ovo je osiguralo interes i ulazak na tržište mnogih stranih banaka/investitora jer im je omogućilo da i u BiH posluju na način i u okviru propisa koji su ili potpuno isti ili slični, u najvećoj mogućoj mjeri, onima po kojima oni posluju u svojim zemljama ili u drugim zemljama u neposrednom okruženju BiH. Zakonski okvir je odgovarajući za poslovanje banaka i samo je bitno da se propisi u potpunosti primjenjuju jer će se samo na taj način osigurati zdrav bankarski sektor i njegova dugoročna stabilnost.

Na koji način bi se mogao povećati kreditni plasman, prvenstveno prema privredi?

- Za ovo je potreban značajniji rast privredne aktivnosti koji podrazumijeva više mjera koje se moraju implementirati kao što su smanjenje poreskog opterećenja privrede, subvencionisanje izvozno orijentsanih preduzeća, smanjenje administrativnih barijera i ubrzavanje procesa dobijanja raznih rješenja i dozvola. U tom slučaju bi banke vrlo brzo odgovorile na potrebe preduzeća i finansirale njihove projekte.

Kako ocjenjujete rad nadležnih ministarstava, a kako ostalih finansijskih institucija u zemlji?

- Jedna od uloga ministarstva jeste kreiranje regulatornog ambijenta, za rad finansijskih institucija, bilo preko donošenja samih zakonskih rješenja, bilo putem donošenja različitih pratećih propisa. U ovom konkretnom segmentu je vrlo važno da ministarstva imaju redovnu komunikaciju sa bankama, a preko Udruženja banaka, kako bi se obezbijedila kontinuirana komunikacija i razmjena mišljenja.  Koliko znam, ovo je i do sada bila praksa. Za ministarstva je vrlo važno da pravovremeno dobijaju informacije od bankarskog sektora, kako bi se mogli aktivno uključiti u rješavanje poteškoća sa kojima se sektor suočava u svom radu.

Recite nam nešto o svom obrazovanju, dosadašnjoj karijeri, poslovnim iskustvima...?

Na ovo mjesto u MF banci došla sam sa pozicije direktorice Mikrofina, u kojem sam provela 16 godina. Iskustvo na različitim menadžerskim pozicijama u mikrofinansijama mi je od izuzetne važnosti jer se temelji na vrlo direktnom pristupu klijentu i načinu rada u kojem ste konstantno svjesni činjenice da je okosnica cijelog vašeg uspjeha klijent i da ćete postizati onoliko dobre rezultate koliko ste u stanju da prepoznate njegove potrebe.