MONEYVAL: BiH uskladila zakonodavstvo sa standardima FATF-a

MONEYVAL: BiH uskladila zakonodavstvo sa standardima FATF-a

Sredinom septembra ove godine na 48. Plenarnoj sjednici MONEYVAL-a (Komitet Vijeća Evrope za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorističkih aktivnosti), donesen konačan stav o BiH i utvrđeno je da je naša zemlja uskladila svoje zakonodavstvo o pranju novca i finansiranju terorizma sa standardima i preporukama Radne grupa za finansijske mjere protiv pranja novca (FATF).

Naime, na toj sjednici održanoj od 14. do 18. septembra je utvrđeno da je BiH od aprila ove godine, usvajanjem izmjena i dopuna Krivičnog zakona, ostvarila značajan napredak u ispunjavanju međunarodnih obaveza u ovoj oblasti, a što je potvrđenoj na sesiji Moneyvala u Brizbejnu, Australija, krajem juna. Još tada je konstatovano da u BiH postoji politička predanost visokog nivoa za rad s FATF-om i MONEYVAL-om za rješavanje strateških AML / CFT nedostaka.

Zaključeno je da će BiH raditi na provedbi svog akcijskog plana za rješavanje tih nedostataka, a što uključuje završetak kriminalizacije finansiranja terorizma, utvrđivanje i provođenje adekvatnog pravnog okvira za zamrzavanje terorističke imovine pod UN 1373, provedbu odgovarajućeg nadzornog okvira, provedbu odgovarajućih AML / CFT mjera u neprofitnom sektoru, utvrđivanje i provođenje adekvatne prekogranične kontrole novca, usklađivanje kažnjavanja pranja novca u svim kaznenim zakonima i osiguranje odgovarajućih postupaka za oduzimanje imovine.
Takođe, saopćeno je da će FATF ohrabriti BiH da otkloni svoje AML/CFT nedostatke provedbom vlasititog akcionog plana.

U međuvremenu, Vijeće ministara BIH usvojilo je Akcioni plan BiH za otklanjanje nedostataka u borbi protiv pranja novca, a prema preporukama FATF-a.
Kako navode u Vijeću ministara, BiH i entiteti, u skladu s ustavnim nadležnostima, provest će set mjera za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma do polovine 2017. godine.
To uključuje obaveze iz FATF preporuka, kao i Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija (UN) "1373" u ovoj oblasti.
Ranije, Vijeće ministara BiH donijelo je Uputstvo o načinu popune obrazaca i elektronskog unosa podataka za prijavu novčanih transakcija od strane obveznika, te donijelo Pravilnik o provođenju Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, kojim se detaljnije regulira ova oblast.

Kako je vidljivo iz informacije sa stranice FATF-a, BiH je svrstana u grupu zemalja u kojoj je je evidentirano poboljšanje globalne AML / CFT usklađenosti, i gdje je proces u toku.
BiH je u grupi zemalja u kojoj se nalaze i Afghanistan, Angola, Ecuador, Guyana, Lao PDR, Panama, Papua New Guinea, Sudan, Syria, Uganda i Yemen.
Kao visoko nekooperativne jurisdikcije označeni su Iran, Alžir i Mijanmar.

Zbog sporosti u rješavanju ovog problema, banke u BiH su neko vrijeme imale probleme u radu sa jednim brojem banka u inostranstvu, a, takođe, bile su vidljive i mjere pojačane pažnje kao posljedica naloga nadležnih institucija bankama u tim zemljama, koje su se ogledale u vraćanju, zaustavljanju, odgađanju i traženju dodatnih informacija za novčane transakcije od i prema BiH.

Nakon posljednje odluke MONEYVAL-a očekuje se da će sve ove mjere biti ukinute te da će se otkloniti sve smetnje u poslovanja naših banaka sa bankama u inostranstvu.