Michael Mueller, novi predsjednik UBBiH: - OČEKUJEM VRLO DINAMIČNU GODINU I ISTO TAKO DINAMIČAN MANDAT

Michael Mueller, novi predsjednik UBBiH: - OČEKUJEM VRLO DINAMIČNU GODINU I ISTO TAKO DINAMIČAN MANDAT

1. Na 20. sjednici Skupštine Udruženja banaka Bosne i Hercegovine (UBBiH), održanoj  10. decembra 2013. godine, izabrani su novi članovi Upravnog odbora, koji su Vas jednoglasno izabrali za predsjednika UBBiH u 2014. godini. Kako komentarišete ovo imenovanje?

Najprije bih se zahvalio novoizabranim članovima Upravnog odbora na ukazanom povjerenju. Još od 2011. godine sam član Upravnog odbora Udruženja banaka Bosne i Hercegovine i od tada usko sarađujem sa Udruženjem odnosno Izvršnim sekretarom Udruženja, g. Mijom Mišićem.

Novu dužnost da, kao predsjednik Udruženja banaka u Bosni i Hercegovine, u narednoj godini predstavljam bankarsku zajednicu vrlo rado prihvatam i svjestan sam velike odgovornosti koju preuzimam sa ovom funkcijom.

2. Koji će biti prioriteti Udruženja banaka BiH u narednoj godini?

Udruženje će se nastaviti, svakako, baviti temama kojim se kontinuirano bavi i koje se aktuelne već neko vrijeme, a s ciljem kako daljeg jačanja bankarskog sektora, povjerenja u njega, tako i rješavanja aktuelne problematike i unapređenja poslovnog okruženja.

Očekujem da će ovo biti vrlo dinamična godina i isto tako dinamičan mandat.

Ako uzmemo u obzir da je pred nama godina u kojoj se očekuje implementacija obaveza prema Međunarodnom monetarnom fondu, preuzetih Pismom namjere i dodacima uz taj dokument, a posebno u vezi sa očuvanjem stabilnosti finansijskog sektora, izvjesno je da nas očekuje veliki broj diskusija i javnih rasprava o aktuelnim temama. Ovdje prije svega mislim na javne rasprave koje se tiču regulatornog bankarskog okvira u Bosni i Hercegovini.

Naime, tekućim Stand-by aranžmanom sa MMF-om preuzete su obaveze koje se tiču i bankarskog sektora, kao što je uspostavljanje agencija za otkup potraživanja, uređenje s aspekta supervizije, poreza, računovodstva, uspostavljanja sekundarnog tržišta loših kredita, konzistentnosti i harmoniziranosti zakonskih propisa. Također, najavljeno je usvajanje novih zakona o bankama za sredinu naredne godine, što će svakako biti u fokusu i naših aktivnosti.

Posebnu pažnju ćemo posvetiti pitanju nekvalitetnih kredita sa kojim se suočava kompletan bankarski sektor; zatim kao što sam već rekao predstojećim  izmjenama zakona o bankama, kao i pitanjima neharmoniziranosti regulative, čime se otvaraju novi poslovni rizici. Naravno, za očekivati je  da će se pojaviti i neke nove teme koje će zahtijevati našu pažnju u godini pred nama.

3. Aktuelno pitanje među svim članicama Udruženja su i dalje nekvalitetni krediti.

To je zaista pitanje koje nije lako rješivo i koje stavljamo na prvo mjesto. Iako je bankarski sistem ostao stabilan, složena ekonomska situacija nastavlja doprinositi rastu nekvalitetnih kredita, čije učešće je visoko i iznosi 14,9% ukupnih kredita. To predstavlja ključnu osjetljivost našeg finansijskog sistema, stoga je potrebno stvoriti poticajno okruženje za rješavanje ove problematike. Nadležne institucije poduzimaju potrebne korake u pravcu provođenja i kontinuiranog poboljšanja stres-testova i monitoringa nad bankama; međutim potrebno je uraditi još mnogo na planu regulatornog okvira (npr. zakon o faktoringu), uspostavljanju različitih mehanizama za ubrzanje procesa, eventualno i uspostavljanju posebnih sudova, kako bi se stvorilo okruženje za rješavanje ovog pitanja.

Osim mjera za koje se očekuje da poduzmu institucije u BiH, i same banke mogu dati doprinos rješavanju pitanja nekvalitetnih kredita; kroz izmjene vlastitih organizacionih struktura, unapređenje funkcija upravljanja rizicima, sistema ranog upozoravanja, praksi upravljanja NPL-ovima, kao i razvoj vlastitih kadrova, adekvatna i pravovremena rezervisanja, objektivnu evaluaciju kolaterala i dr.

U svakom sličaju, Udruženje kroz svoju aktivnu participaciju sa institucijama u BiH može dati svoj doprinos.

4. Kakav je utjecaj regulative na bankarski sektor?

Ne treba bježati od činjenice da važeći zakoni o bankama u Bosni i Hercegovini sadrže značajne razlike, što bankarski sektor dovodi u situaciju pravne nesigurnosti.

Međutim, trenutno se u oba entiteta radi na usvajanju novih zakona; novog Zakona o bankama u Republici Srpskoj, i novog, najvjerovatnije Zakona o kreditnim institucijama u FBiH, čije se donošenje očekuje sredinom 2014. godine. Ono što je u ovom smislu veoma značajno je najava da će se raditi o vremenski sinhroniziranim propisima. Prema obavezama koje je Bosna i Hercegovina preuzela prema MMF-u za očekivati je da će raditi o međusobno harmoniziranim propisima koji će istovremeno biti usklađeni sa evropskim propisima, a što će u konačnici obezbijediti poticajno okruženje za bankarski sistem u BiH.

Ono na šta će se UBBiH još fokusirati su pitanja koja se tiču zakonskih rješenja iz oblasti unutrašnjeg platnog prometa i sistema prinudne naplate; kao stuba svake ekonomske efikasnosti, oblasti deviznog poslovanja i međunarodnog platnog prometa, rješenja koja se tiču zaštite potrošača te mjesta i uloge glavnog dužnika i jemaca. Nažalost, još uvijek ne znamo kakav je konačno usvojeni tekst Zakona o zaštiti jemaca, ali ono što bismo pozdravili je činjenica da, prema našim saznanjima, neće biti retroaktivne primjene zakona, pa tako ni eklatantne pravne nesigurnosti.

U fokusu naše pažnje će biti propisi koji se tiču sprečavanja pranja novca. Naime, očekuje se donošenje novog Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Stoga će u fokusu biti i implementacija FATCA regulative (Foreign Account Tax Compliance Act ) u Bosni i Hercegovini  i njena implikacija na banke u BiH sa aspekta  zakona o bankama, Zakona o zašiti ličnih podataka i Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

Svakako treba pomenuti i niz drugih propisa koji direktno ili indirektno utiču na bankarski sektor, gdje prvenstveno mislim na propise koji se tiču rada i socijalne politike te porezne propise.

5. Kakva su Vaša očekivanja po pitanju 2014. godine za bankarski sektor?

Iako su ekonomske prognoze za 2014. godinu nešto pozitivnije nego prethodnih godina, činjenica je da ulazimo u šestu zaredom restriktivnu godinu koja će biti izazovna za sve poslovne subjekte. Naročito imajući u vidu činjenicu da je 2014. izborna godina u Bosni i Hercegovini, ne očekuju se neki značajni preokreti u toj godini u smislu uspostavljanja ekonomskih strategija i politika na bh. tržištu.

Bankarski sektor je najbolje organizovan i najzdraviji sektor u BiH; koji uspijeva zadržati stabilnost, visoku likvidnost, adekvatnu kapitaliziranost, kao i ostvariti  pozitivan finansijski rezultat uprkos otežanim uslovima za poslovanje.

Međutim, bankarski sistem nije izolovan sistem i duboko je povezan sa realnim sektorom; stoga je neminovno da je zajednički interes kreiranje što uređenijeg poslovnog ambijenta za sve subjekte – što je upravo misija Udruženja banaka Bosne i Hercegovine.

Ekonomija i realni sektor bit će u fokusu vladinih institucija, tako da će Udruženje, u mjeri u kojoj je to moguće, tijesno sarađivati sa njima, a što je i do sada činilo. Ono što nam je potrebno su reforme i efikasni propisi. UBBiH, uz saradnju sa institucijama u BiH, kako na državnom tako i na entitetskom nivou, te udruženjima i asocijacijama, kao i uz aktivno učešće u raspravi o  prijedlozima novih propisa, eventualno i mjera, te prenoseći iskustva iz primjene važećih propisa, može biti snažan glas iz bankarske prakse.